Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

List do Twojego nauczyciela

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością, w imieniu Fundacji Nowe Media, pragniemy zakomunikować, że w tym roku już po raz czwarty rusza Olimpiada Medialna. Tym z Państwa, którzy z nami wcześniej współpracowali, serdecznie dziękujemy i proponujemy ponowne zaangażowanie się w Olimpiadę. Osoby, do których mamy okazję wystosować zaproszenie po raz pierwszy, gorąco zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie stwarza uczniom wzięcie udziału w tym konkursie. Wszystkim życzymy spotkania się podczas organizowanego w czerwcu wielkiego finału.

Poniżej zamieściliśmy garść przydatnych informacji na temat Olimpiady i wyciąg z tych punktów regulaminu, które dotyczą pierwszego etapu naszego konkursu aby rozjaśnić procedurę rejestracyjną. Z całym regulaminem można zapoznać się na oficjalnej stronie Olimpiady - http://olimpiada-medialna.edu.pl/static/download/2015_regulamin.pdf .

Na laureatów Olimpiady czeka pięć indeksów i roczne zwolnienie z czesnego na dwu uczelniach: Wyższej Szkole Psychologii Społecznej lub Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wygrają ci, którzy wykażą się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą ogólnie pojętych mediów i komunikacji. Nie będzie to jednak możliwe bez Państwa pomocy, ponieważ uczeń nie zarejestruje się w systemie Olimpiady bez współdziałania nauczyciela prowadzącego, który będzie się nim opiekował także na każdym etapie konkursowych zmagań, także w finale, na który zaprosimy Państwa do siedziby SWPS w Warszawie..

W zeszłych latach tematami naszej Olimpiady były cyfryzacja telewizji, media publiczne, a także repozytoria cyfrowe i audiowizualne. W tym roku przyszedł czas, aby zapytać młodych ludzi o „Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj?”. Inspiracją do podjęcia takiej problematyki jest między innymi projekt Google Glass – nowego i innowacyjnego interfejsu całkowicie zmieniającego sposób użytkowania mediów.

Oprócz tego, w każdej edycji Olimpiady znajduje się program stały, obejmujący następujące zagadnienia: 1) sztuka informacji, 2)odbiór i tworzenie przekazów medialnych, 3) transformacja mediów, 4) sztuka prezentacji i debaty, 5) film.

Olimpiada składa się z trzech etapów, przy czym ostatni etap złożony jest z dwu części. Etap pierwszy to test internetowy, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań badających ich wiedzę dotyczącą zagadnień z programu stałego. Odbywa się on w szkołach, a jego prowadzenie nadzorują Państwo – nauczyciele.

Etap drugi to połączenie testu i zadania polegającego na napisaniu pięciu mini-esejów związanych z tematem przewodnim. Odbywa się on w terenowych placówkach SWPS, pod nadzorem przedstawicieli Fundacji.

Wreszcie, uczniowie, którzy przeszli do etapu trzeciego, proszeni są o zrobienie prezentacji multimedialnej ściśle związanej z tematem przewodnim. Na podstawie oceny tych prezentacji uczestnicy kwalifikowani są do zawodów finałowych, które odbywają się w Warszawie, w siedzibie SWPS i trwają dwa dni. W ich trakcie finaliści muszą najpierw obronić swoją prezentację przed komisją konkursową, a drugiego dnia biorą udział w debacie oxfordzkiej, w czasie której bronią wylosowanej tezy. Debata jest oczywiście także obserwowana i oceniana przez komisję.

Postępowanie rejestracyjne

Uczestnicy rejestrują się od 19 stycznia do 16 lutego 2015 roku przez stronę http://olimpiada-medialna.edu.pl i zawarty na niej formularz. Uczestnik dokonuje rejestracji, wypełniając prawidłowo Formularz Rejestracji Uczestnika. Pierwszy etap Olimpiady Medialnej odbędzie się 20 lutego.

W momencie wysłania przez uczestnika wniosku rejestracyjnego, system rejestrujący automatycznie przesyła e-mail do nauczyciela. System powinien to zrobić w czasie maksymalnie 24 godzin. Jeżeli po upływie tego czasu mail nie dotarł, należy ponowić procedurę, albo skontaktować się z nami. Nauczyciel prowadzący ucznia powinien niezwłocznie otworzyć wysłany przez system e-mail i potwierdzić prawdziwość danych zawartych w wypełnionym przez ucznia formularzu rejestracyjnym kliknięciem w zamieszczony w mailu link. Bez tego, rejestracja jest nieukończona, a uczeń nie może wziąć udziału w Olimpiadzie. Po tym zostanie do ucznia wysłana wiadomość z jego numerem uczestnictwa.

Uczeń musi pamiętać swoje hasło, login oraz numer uzyskany przy rejestracji. Bez nich nie będzie w stanie przystąpić do pierwszego etapu olimpiady.

Organizacja i przebieg zawodów

Wyciąg z regulaminu:

§ 3. Pkt. 2.

Aby wziąć udział w olimpiadzie Uczestnik powinien spełnić wymogi formalne określone w Regulaminie, w tym dokonać skutecznej rejestracji w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej (dalej zwanym SIOM).

§ 4. Pkt. 6.1.

Niezbędnymi warunkami dla przeprowadzenia zawodów są: udostępnienie, nieprzerwanie w trakcie zawodów, każdemu z Uczestników komputera ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu i aktualną wersją oprogramowania obsługującego w pełni SIOM, zgodnego ze specyfikacją podaną przez Komitet Główny. Spełnienie tych warunków jest wyłącznym obowiązkiem Komisji Szkolnej.

§ 4. Pkt. 11.

Komitet Główny udostępnia za pośrednictwem SIOM plik zawierający szablon protokołu zawodów 1.st. (P1.st.) – do pobrania i wypełnienia przez Komisję Szkolną po zakończeniu zawodów 1.st.

§ 4. Pkt. 12.1.

Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe wg stopnia trudności: pierwsza, tj. 40 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt i druga, tj. 10 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznane są 2 punkty. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Łącznie w zawodach 1.st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1 (poprawna lub nie).

§ 4. Pkt. 12.2.

Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia testu w SIOM. W trakcie zawodów, na stronie z testem, widoczny będzie licznik, wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji Uczestnika.

§ 4. Pkt. 12.3.

Pytania mają wyłącznie formę tekstową i są zamknięte.

§ 4. Pkt. 14.

Komisja Szkolna czuwa nad przebiegiem zawodów zgodnym z wytycznymi niniejszego Regulaminu, w szczególności nad samodzielną pracą Uczestnika. Komisja Szkolna jest zobowiązana zdyskwalifikować Uczestnika, jeśli stwierdzi jego niesamodzielną pracę.

§ 4. Pkt. 17.

Po przeprowadzeniu zawodów, w terminie do 3 dni roboczych, Komisja Szkolna zobowiązana jest do sporządzenia i dostarczenia P1.st. Komitetowi Głównemu, pod podanym przez niego adresem e-mail. Obowiązek ten spoczywa na Komisji także w przypadku zaistnienia sytuacji, o jakiej mowa w § 4 pkt. 16.

§ 4. Pkt. 22.

Do zawodów 2.st. kwalifikują się uczestnicy zawodów 1.st., którzy otrzymali najwyższe wyniki, a każdy z nich zdobył co najmniej 65% punktów, jednak nie więcej niż 300 osób. Komitet Główny może zmienić wysokość progu minimalnej liczby punktów.

 

Kontakt, adresy:

Więcej informacji o programie, harmonogramie i zasadach tej edycji można znaleźć w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej – www.olimpiada-medialna.edu.pl, na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Olimpiada.Medialna oraz w wydawanych corocznie broszurach informacyjno-edukacyjnych, które dostępne są pod adresem: http://www.fundacjanowemedia.org/nasze-publikacje.

Osobą odpowiedzialną za kontakt jest Mateusz Kot dostępny pod adresem mateusz.kot@nowemedia.info.