Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Organizacja 1. etapu Olimpiady Medialnej


Każdy uczestnik Olimpiady Medialnej, podczas wypełniania testu 20 lutego o 11:00, usiądzie przed komputerem w swojej szkole. Komputer jednak musi spełniać określone wymagania sprzętowe. Są to: 

- przeglądarka internetowa Firefox lub Chrome w najnowszej wersji z włączoną obsługą ciasteczek oraz javascriptu,
- dostęp do Internetu, 
- min 2 GB pamięci RAM.

Dokładne informacje dotyczące procedury organizacji zawodów znajdują się w regulaminie dostępnym na naszej stronie internetowej. Poniżej zamieszczamy wyciąg punktów z regulaminu, aby uczynić go bardziej przystępnym. Zalecamy jednak zapoznanie się z całością regulaminu dotyczącą przebiegu zawodów 1. Stopnia.

§ 3. Pkt. 2.

Aby wziąć udział w olimpiadzie Uczestnik powinien spełnić wymogi formalne określone w Regulaminie, w tym dokonać skutecznej rejestracji w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej (dalej zwanym SIOM).

§ 4. Pkt. 6.1.

Niezbędnymi warunkami dla przeprowadzenia zawodów są: udostępnienie, nieprzerwanie w trakcie zawodów, każdemu z Uczestników komputera ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu i aktualną wersją oprogramowania obsługującego w pełni SIOM, zgodnego ze specyfikacją podaną przez Komitet Główny. Spełnienie tych warunków jest wyłącznym obowiązkiem Komisji Szkolnej.

§ 4. Pkt. 11.

Komitet Główny udostępnia za pośrednictwem SIOM plik zawierający szablon protokołu zawodów 1.st. (P1.st.) – do pobrania i wypełnienia przez Komisję Szkolną po zakończeniu zawodów 1.st.

§ 4. Pkt. 12.1.

Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe wg stopnia trudności: pierwsza, tj. 40 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt i druga, tj. 10 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznane są 2 punkty. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Łącznie w zawodach 1.st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1 (poprawna lub nie).

§ 4. Pkt. 12.2.

Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia testu w SIOM. W trakcie zawodów, na stronie z testem, widoczny będzie licznik, wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji Uczestnika.

§ 4. Pkt. 12.3.

Pytania mają wyłącznie formę tekstową i są zamknięte.

§ 4. Pkt. 14.

Komisja Szkolna czuwa nad przebiegiem zawodów zgodnym z wytycznymi niniejszego Regulaminu, w szczególności nad samodzielną pracą Uczestnika. Komisja Szkolna jest zobowiązana zdyskwalifikować Uczestnika, jeśli stwierdzi jego niesamodzielną pracę.

§ 4. Pkt. 17.

Po przeprowadzeniu zawodów, w terminie do 3 dni roboczych, Komisja Szkolna zobowiązana jest do sporządzenia i dostarczenia P1.st. Komitetowi Głównemu, pod podanym przez niego adresem e-mail. Obowiązek ten spoczywa na Komisji także w przypadku zaistnienia sytuacji, o jakiej mowa w § 4 pkt. 16.

§ 4. Pkt. 22.

Do zawodów 2.st. kwalifikują się uczestnicy zawodów 1.st., którzy otrzymali najwyższe wyniki, a każdy z nich zdobył co najmniej 65% punktów, jednak nie więcej niż 300 osób. Komitet Główny może zmienić wysokość progu minimalnej liczby punktów.