Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Lista Publikacji poszerzających wiedzę konkursową

Jeżeli nasi uczestnicy mają życzenie pogłębić wiedzę przed rozpoczęciem konkursu, publikujemy listę lektur, które zawierają wiedzę na temat przedmiotu naszej Olimpiady. Temat przewodni szóstej edycji brzmi: Polska w mediach, media w Polsce.

Chcemy, aby uczestnicy tej edycji Olimpiady spojrzeli w przeszłość i dostrzegli wzajemne oddziaływanie na siebie historii i mediów: dostrzegli to, jak nasze dzieje wpływały na polskie media, ale także to, jak media starały się dzieje te odmienić.

Tematyka tej edycji będzie obejmować zarówno media państwowe PRL-u, w tym cenzurę i wydawnictwa i inicjatywy wolnościowe, ale również media przed I Wojną Światową, Dwudziestolecie międzywojenne i czasy II Wojny Światowej. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na to, jak Polacy prezentowali i prezentują treści dotyczące swojej ojczyzny, ale także na obce wpływy, które były w tych czasach obecne w polskich mediach.

Czy historia mediów ma wpływ na ich obecny kształt? Czy dziennikarz powinien nie tylko znać obecną sytuację i rozeznawać się w swojej dziedzinie wiedzy, ale również czerpać doświadczenie z minionych lat? I w końcu czy zrozumienie współczesnego świata mediów jest możliwe bez poznania ich historii? Na te i wiele innych pytań będą szukać odpowiedzi uczestnicy VI edycji Olimpiady Medialnej.

Adamski A. (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań-Opole 2011.

Andrzejewska A. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska.- Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2007

BAJKA Zbigniew : Historia mediów. - Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008. - S. 91-128 : Prasa w rozwoju historycznym ; S. 129-166 : Prasa codzienna w USA i Europie w XIX i na początku XX wieku ; S. 167-179 : Prasa periodyczna w XVII i XVIII wieku ; S. 213-240 : Jak umocniła się "czwarta władza"?

Bender R. Wojna o media : kulisy Krajowej Rady RTV / Ryszard Bender. – Warszawa : Editions Spotkania , 1994

Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r. Wrocław: Nortom, 2002, s. 1, 3-80, 82

Czarniecki M.M. W niewoli mediów : przewodnik dla odbiorców prasy, radia, telewizji, kina, video / Mariusz M. Czarniecki.- Komorów : „Antyk” – Marcin Dybowski , [1999]

Czuba K. Media i władza / Krystyna Czuba.- Warszawa : „Ad Astra” , 1995

Dankowska-Kosman M., Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze, Warszawa 2008.

Drzewiecki P., Cyberprzestrzeń a aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, Warszawa 2013.

Drzewiecki P., Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych, 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r..

DZIKI Sylwester : Dzieje prasy polskiej do 1989 r. // W: Słownik wiedzy o mediach / red. Edward Chudziński ; aut. Piotr Andrusiewicz [i in.]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. - S. 69-94.

DZIKI Sylwester : Prasa w rozwoju historycznym // W: Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniew Bauer ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Wyd. [2] zm. i rozsz.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. - S. 32-58.

Goban – Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 2009.

Goban Klas T., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Goban-Klas T. Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Tomasz Goban – Klas.- Warszawa : WsiP , 2005

Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Kraków 2011.

Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok 2001.

Jakubowicz K., Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Styczeń 2010.

JAROWIECKI Jerzy : Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1975. - (Prace Monograficzne = Etudes Monographiques / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, ISSN 0239-6025

JAROWIECKI Jerzy : Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. T. 1 i 2.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie nowych i starych, Warszawa 2004.

KMIECIK Zenon : Prasa polska w rewolucji 1905-1907. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

KMIECIK Zenon : Prasa warszawska w latach 1908-1918. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.

Lepa A., Funkcja Logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2008.

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012..

Lubelski T., Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, 2015.

McLuhan M. H., Zrozumieć media: przedłużenie człowieka, tłum. Szczucka-Kubisz N. 2004.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, red. Tomasz Goban-Klas, Warszawa 2007.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, z dnia 16 grudnia 2008 r., 2008/2129(INI).

Roguska A., Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, z dnia 23 grudnia 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół , Dz. U. z 30 maja 2014 r. poz. 803.

Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. I i II, Warszawa 2008. Stanowisko z 10 czerwca 2008 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie potrzeby upowszechnienia wiedzy z zakresu edukacji medialnej.

SŁOMKOWSKA Alina : Prasa w PRL : szkice historyczne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

Stasiak-Jazukiewicz E, Jas-Koziarkiewicz M, Polityka medialna w Unii Europejskiej, Warszawa 2011. Taylor L., Willis A., Medioznawstwo. Teksty, instytucje, odbiorcy, Kraków 2006.

Wimmer R. D., Joseph R. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 2008.