Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Przykładowe pytania w 1 etapie

Prezentujemy pytania z pierwszego etapu poprzedniej edycji Olimpiady Medialnej. Mamy nadzieję, że rozwiązanie naszego testu przybliży wszystkim formę pierwszego etapu i pozwoli się do niego odpowiednio przygotować pod kątem sposobu odpowiedzi na pytania związane z mediami w szerokim ich rozumieniu związanym z wytycznymi programowymi Olimpiady Medialnej.

Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 60.

Aby ułatwić Państwu pracę z pytaniami z poprzedniej edycji, publikujemy ją także w formacje .pdf do pobrania i pracy samodzielnej lub z uczniami. Wystarczy kliknąć w przycisk.

V edycja – zawody pierwszego stopnia LISTOPAD 2015

 

1. Kto jest autorem stwierdzenia, że ludzkość wkracza w „wiek informacji” a elektroniczne media, stworzyły tzw. globalna wioskę, w której „medium jest przekazem”:

a) Ryszard Kapuściński

b) Steven Spielberg

c) Marshall McLuhan

d) Oriana Fallaci

 

2. Hipertekst to :

a) Nielinearna i niesekwencyjna organizacja danych - tekst rozbity na fragmenty, które na wiele sposobów połączone są ze sobą odsyłaczami (tekst, który rozgałęzia się lub działa na żądanie czytelnika)

b) Powieść o przesadnie rozbudowanym wątku jednego bohatera

c) Powieść powielona na różnych rodzajach nośników

d) Niezwykle kosztowna księga pochodząca z okresu średniowiecza, pisana ręcznie i zdobiona kolorową czcionką.

 

3. Zbiór dokumentów tekstowych udostępnianych on-line, zawierająca dokumenty w całości to inaczej:

a) internetowa „Biała Księga”

b) pełnotekstowa baza danych

c) repozytorium

d) bibliografia

 

4. Najbardziej znany model działań, jakie trzeba podjąć, aby skutecznie wyszukiwać i korzystać z informacji to:

a) Wielka Szóstka (ang. Big6Skills)

b) Tzw. „odwrócona piramida”

c) „Dziennikarskie śledztwo”

d) Dziennikarski Kodeks Etyczny

 

5. Subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej na publiczne interesujące w danym momencie tematy to inaczej:

a) Publicystyka

b) Subiektywne poglądy nie mogą być prezentowane w rzetelnym dziennikarstwie

c) Wywiad

d) Talk-show

 

6. „News values” to:

a) szereg kryteriów, które biorą pod uwagę dziennikarze podczas szacowania względnych zalet potencjalnych tematów

b) przewidywana kwota, jaką zapłaci reklamodawca za możliwość wyemitowania spotu reklamowego bezpośrednio przed/po tzw. wiadomości dnia

c) argumentacja uczestników debaty oxfordzkiej

d) ilość newsów określona w umowie o pracę, które musi miesięcznie opublikować dziennikarz.

 

7. Perswazja to inaczej:

a) przekonywanie kogoś do własnych racji

b) propaganda

c) agresja werbalna

d) erystyka

 

8. Rodzaj umowy z dziennikarzem polegającej na tym, że otrzymuje on wcześniej informacje, których potrzebuje do przygotowania materiału, ale z pewnym zastrzeżeniem – nie może on opublikować tych informacji wcześniej niż jest to ustalone, to inaczej:

a) jedna z technik perswazyjnych, stosowana przez uczestników programu publicystycznego

b) embargo

c) perswazja

d) podcast

 

9. (*) Kulturowa i technologiczna integracja mediów, urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych to inaczej:

a) połączeniu się mediów publicznych i komercyjnych w jedną korporację medialną w celu pozyskania większych środków finansowych

b) Nie istnieje takie pojęcie

c) Konwergencja

d) Tzw. „media deal”

 

10. (*) Prezentowanie i omawianie wydarzeń z określonych ideologicznie punktów widzenia, m. in. przez programy informacyjne to inaczej mówiąc:

a) grupa dziennikarzy skupionych w jednej redakcji określonego medium

b) debata oxfordzka

c) nie istnieje takie pojęcie

d) media bias

 

11. (*) Sytuacja, w której na skutek działania określonego algorytmu osoba korzystająca z sieci otrzymuje wyselekcjonowane informacje, dobrane na podstawie informacji dostępnych na jej temat, takich jak lokalizacja czy historia wyszukiwania, to inaczej:

a) social media

b) spirala milczenia

c) bańka filtrująca (ang. filter bubble)

d) media bias.

 

12. Po 70. latach po śmierci autora każdy będzie mógł swobodnie publikować zdjęcie, bo prawo autorskie ma

a) czasowy charakter

b) prawo autorskie jest wieczne

c) można publikować w dowolnej chwili, ale po uzyskaniu zgody sądu

d) w czasach Internetu nic nie ogranicza prawa do publikacji takiego zdjęcia

 

13. Integralność utworu to:

a) jedno z osobistych praw autora, nakazuje zachowanie w nienaruszonym kształcie formy i treści utworu.

b) zachowanie zasady trzech jedności: czasu, miejsca i akcji.

c) zgodność utworu z linią programową redakcji lub instytucji, dla której pracuje autor

d) zachowanie zasad edytorskich, wymaganych przez wydawcę utworu.

 

 

14. Dozwolony użytek to:

a) Określenie prawne dające możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła bez zgody posiadacza praw majątkowych. Dozwolony użytek osobisty oznacza możliwość korzystania z dzieła, jak również kopiowanie go na użytek własny lub osób bliskich. Istnieje także dozwolony użytek publiczny, z którego korzystają biblioteki, muzea, archiwa i szkoły.

b) korzystanie z utworu po każdorazowym uzyskaniu zgody sądu

c) swobodne korzystanie z utworu umieszczonego w Internecie

d) korzystanie z cudzego utworu wyłącznie na własny użytek, z wyłączeniem z tego prawa bibliotek, muzeów, archiwów i szkół.

 

15. (*) Uznanie autorstwa to:

a) wypłata honorarium za stworzenie utworu

b) gratulacje za wykonanie utworu w sposób mistrzowski (w muzyce)

c) informacja o autorze utworu, warunek konieczny przy wykorzystaniu czyjegoś utworu, np. cytacie lub remiksie. Zawsze należy zamieścić informację, czyj utwór wykorzystujemy

d) uzyskanie przez autora notarialnego poświadczenia o prawach do utworu

 

 

16.  Ogłasza konkursy na wolne miejsca w multipleksach:

a) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

b) Rada Etyki Mediów

c) Polska Telewizja Publiczna (TVP)

d) Ministerstwo Skarbu Państwa

 

17. Czy nadawca społeczny jest zwolniony z opłaty za koncesję?

a) Tak

b) Nie

c) Koncesje nie są udzielane już od 1989 roku

d) Zależy od wielu warunków

 

18. Czy media publiczne nie muszą się starać o koncesję (z wyjątkiem programów tematycznych)?

a) Wszystkie media muszą się strać, niezależnie od ich rodzaju

b) Nie, to nieprawda (muszą się starać o koncesję)

c) Zależy od wielu warunków

d) Tak, to prawda (nie muszą się starać o koncesję z wyjątkiem kanałów tematycznych)

 

19. (*) Booksprint to:

a) przelew elektroniczny za kupiona w Internecie książkę

b) kserokopia książki

c) inna nazwa wypożyczania książek z biblioteki przez Internet (wystawianie rewersów online)

d) forma współpracy, polegająca na bardzo szybkim (od kilku godzin do kilku dni) stworzeniu książki przez zespół autorów. Zwykle zespół ten zbiera się przez Internet, a książka wydawana jest w formie elektronicznej

 

20. Crackowanie (cracking), to inaczej:

a) nielegalny handel środkami odurzającymi w Internecie

b) niezgodna z prawem działalność, polegająca na łamaniu zabezpieczeń występujących w programach. Umożliwia dokonywanie różnych przestępstw za pośrednictwem technologii informatycznych

c) kradzież tożsamości innej osoby i posługiwanie się jej dokumentami

d) rodzaj gry internetowej dla zalogowanych użytkowników.

 

 

21. Linia redakcyjna to:

a) inaczej mówiąc jest to graficzne logo (znak reklamowy) redakcji, stacji lub wydawnictwa

b) ogół poglądów politycznych i społecznych przeważających w redakcji danego medium. Ma wpływ na sposoby formułowania opinii, referowania wydarzeń itd. Linia redakcyjna związana jest z konsekwentnym ujawnianiem pewnych przekonań i niechęcią do promowania innych.

c) wewnętrzna linia telefoniczna w jednej redakcji, umożliwiająca bezpłatne połączenia między członkami tej redakcji

d) graficzny schemat informacji, obowiązujący Dział Graficzny gazety codziennej

 

 

22. Do jej zadań należy m. in.: przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców, badanie treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych, ochrona wolności słowa w radiu i telewizji:

a) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)

b) Rada Etyki Mediów

c) Telewizja Publiczna (TVP)

d) Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

23. Obiektywność informacji

a) sposób prezentacji konspektu (scenariusza) felietonu telewizyjnego.

b) metaforyczne określenie punktu widzenia kamery lub aparatu fotograficznego w telewizyjnym materiale informacyjnym

c) brak naznaczenia informacji osobistym doświadczeniem autora jej przekazu, jego poglądami czy subiektywnym punktem widzenia

d) ułożenie chronologiczne wydarzeń, zaprezentowanych w reportażu.

 

 

24. Plagiat to:

a) skopiowanie utworu (lub jego części) innego autora i przedstawienie pod własnym nazwiskiem.

b) rodzaj wydawnictwa opublikowanego wspólnie przez grupę autorów

c) oprogramowanie dodatkowe do określonej bazy komputerowej

d) oprogramowanie służące dekodowaniu ukrytych informacji.

 

25. (*) „Szary Internet” oznacza:

a) nielegalnie ściągane bazy danych

b) strony zawierające pełnotekstowe bazy danych i książki elektroniczne, udostępniane przez biblioteki cyfrowe. Zasoby te można przeszukiwać korzystając ze specjalistycznych serwisów np. strona Federacji Bibliotek cyfrowych. Są one niedostępne w wyszukiwarkach Google i Yahoo.

c) nielegalnie ściągane bazy danych

d) szyfrowanie poczty elektronicznej

 

26. Obiekt przekazujący dziennikarzowi informacje to inaczej:

a) źródło informacji

b) inne określenie po prostu donosiciela lub osoby roznoszącej plotki

c) bibliotekarz wypożyczający dziennikarzowi książkę

d) automatyczna sekretarka.

 

 

27. Oficjalne zaprzeczenie, wyjaśnienie wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej, która dostała się do wiadomości publicznej to inaczej:

a) autoryzacja

b) sentencja

c) orzeczenie

d) sprostowanie

 

 

28. Komunikacja niewerbalna to:

a) porozumiewanie się bez użycia słów (za pomocą gestów, mimiki)

b) język agresywny (tzw. mowa nienawiści)

c) komunikacja poprzez komunikatory elektroniczne

d) komunikacja poprzez piktogramy i znaki graficzne.

 

29. Higiena informacyjna oznacza:

a) selekcja „rzeki” informacji w celu wyłapania tylko tych interesujących i poszukiwanych przez użytkownika

b) zasady postępowania w sytuacjach udostępniania informacji (w tym w środowisku cyfrowym). Stosuje się je w celu ochrony przed zagrożeniami np. utratą prywatności, danych, inwigilacją itp. Zgodnie z zasadami higieny informacyjnej należy np. kasować ciasteczka po wylogowaniu z serwisów społecznościowych ani nie podawać swoich danych osobowych każdemu, kto o nie prosi.

c) rodzaj pracy wykonywanej przez tzw. „gatekeepera”

d) prowadzenie wycinków prasowych (np. przez biblioteki w działach czasopism).

 

 

30.  Zjawisko zacierania różnic pomiędzy przekazami informacyjnymi i rozrywkowymi to:

a) infotainment

b) edutainment

c) politicaltainment

d) infothriller

 

 

31. Teoria komunikowania masowego głosząca, że media ustalają porządek zagadnień, którymi zajmuje się w określonym czasie dane społeczeństwo to inaczej:

a) media deal

b) nie istnieje takie zjawisko

c) agenda setting

d) PR (public relations)

 

32. Autorstwo filmuWyjście robotników z fabryki” należy do:

a) Alfreda Hitchcocka

b) braci Lumière

c) Agnieszki Holland

d) Siergieja Eisensteina

 

33. (*) Pierwszego Oscara dla polskiego filmu zdobył:

a) Agnieszka Holland za film „Janosik. Prawdziwa historia”

b) Paweł Pawlikowski za film „Ida”

c) Zbigniew Rybczyński za film „Tango”

d) Andrzej Wajda za film „Katyń”.

 

34. Państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej jest:

a) Filmoteka Narodowa

b) TVP Kultura

c) Ministerstwo Edukacji

d) KRRiT

 

35. (*) „Kamerą subiektywną” nazywamy:

a) kamerę (urządzenie) jako własność operatora

b) realizację autorską operatora kamery, niezależną od zamysłów reżysera

c) gdy kamera filmuje dokładnie to, co widzą oczy bohatera

d) rodzaj montażu filmowego.

 

36. W języku filmowym plan pełny:

a) pokazuje postać lub grupę postaci w pełnej wysokości, z niewielkim marginesem pod stopami i nad głową. Łatwo identyfikuje się działania i gestykulacja postaci, mniej czytelna jest mimika.

b) pokazuje miejsce akcji w skali architektonicznej, pojedynczy budynek, niewielkie, rozpoznawalne postaci, duże grupy ludzi

c) pokazuje postać od połowy ud w górę

d) pokazuje postać od łokci w górę.

 

 

37. Ekranizacja to:

a) wierne przedstawienie narracji literackiej w filmie

b) ponowne odtworzenie filmu na ekranie

c) nowsza wersja starego filmu (remake)

d) inaczej adaptacja

 

 

38. Czy dziennikarz zatrudniony na etat w redakcji musi być członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP)?

a) Tak

b) Nie

c) Zależy, jaki rodzaj dziennikarstwa zamierza uprawiać

d) Zależy, dla jakiego rodzaju medium (tv, radio czy prasa) pracuje

 

 

39. (*) Autorami słynnego dziennikarstwa śledczego zwanego „aferą Watergate” są:

a) Bob Woodward i Carl Bernstein

b) Bertold Kittel i Anna Marszałek

c) Robert Nixon i Truman Capote

d) Gunter Wallraff i Patricia Hearst

 

40. (*) Czyje nazwisko kojarzy Ci się z tytułem „News of the World”, anglojęzycznym tabloidem zamkniętym po aferze podsłuchowej w Wielkiej Brytanii:

a) Margaret Thatcher

b) Rupert Murdoch

c) David Bekham

d) James Cameron

 

 

41. Media publiczne w Polsce to:

a) wszystkie media tradycyjne (telewizja, radio i prasa drukowana) dostępne w Polsce

b) TVP i Polskie Radio

c) media tradycyjne i elektroniczne oraz wszelkie nośniki informacji

d) media dostępne w miejscach publicznych, np. przekazy telewizyjne na stacjach PKP, w metrze czy towarzyszące klientom w sklepach i miejscach obsługi klientów

 

 

42. Afera podsłuchowa (taśmowa) w Polsce, która wybuchła 14 czerwca 2014 roku zaczęła się od publikacji stenogramów rozmów polityków w:

a) w tygodniku „Wprost”?

b) w stacji TVN24

c) „Newsweeku”

d) „Rzeczpospolitej”

 

43. Który z poniższych dziennikarzy jest nazywany „cesarzem polskiego reportażu”:

a) Andrzej Sapkowski

b) Mariusz Szczygieł

c) Olga Tokarczuk

d) Ryszard Kapuściński

 

44. Dziennikarze w Polsce mają prawo do informacji:

a) zawsze i bezwarunkowo

b) prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolność innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa bądź ważnego interesu państwa.

c) nie istnieją ograniczenia prawne, ponieważ prawo do informacji gwarantuje dziennikarzom tzw. „Pierwsza Poprawka”

d) prawo to jest generalnie nieograniczone, ale dziennikarz musi stosować się do zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Dziennikarskiej

 

45. Cenzurą prewencyjną zajmował się:

a) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

b) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

c) Główny Urząd Statystyczny

d) Sąd Apelacyjny

 

 

46. New Journalism oznacza:

a) stosowanie literackich technik w reportażach i esejach, co nadaje tekstom walor ekspresjonistyczny (dziennikarze angażują się intelektualnie i emocjonalnie w opisywane wydarzenia)

b) określenie dziennikarstwa, w którym wykorzystywane są nowe media do tworzenia informacji

 

c) emisję newsów w serwisach informacyjnych, których jeszcze nikt nie podał do publicznej wiadomości

d) emisję wiadomości i magazynów informacyjnych drogą internetową.

 

47. „Spirala milczenia” oznacza teorię, według której:

a) obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez dziennikarza

b) jest to inne określenie na tzw. embargo

c) zakaz sądowy dotyczący publikowania twórczości określonego dziennikarza

d) jeśli media informują o danym temacie często i w sposób jednostronny, wśród odbiorców może wytworzyć się przekonanie, że taki właśnie jest pogląd większości społeczeństwa, a jeśli mają inne zdanie - milczą

 

48. Termin „paparazzo” pochodzi od:

a) mediów cyfrowych nadających za pomocą Internetu

b) od nazwiska bohatera filmu Federica Felliniego „Słodkie życie”

c) od modelu aparatu fotograficznego, z którego najczęściej korzystają dziennikarze pracujący w tabloidach

d) trudno powiedzieć, skąd źródło tego określenia

 

 

49. Infografia to połączenie informacji słownej z informacją obrazową:

a) nie

b) tak

c) tak, ale dotyczy to tylko wydawnictw internetowych

d) tak, ale dotyczy to tylko materiałów prasowych związanych z działalnością reklamową wydawnictwa

 

50. Kolegium redakcyjne to:

a) zespół ludzi, którzy wspólnie opracowują kształt wydawnictwa, rozstrzygają o jego zawartości

b) wyrok sądowy będący karą dla redaktora naczelnego za nie opublikowanie sprostowania

c) nieformalna grupa osób wywodząca się z jednej redakcji, utrzymująca ze sobą relacje towarzyskie nawet po ustaniu stosunku pracy

d) inna (nieformalna) nazwa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP)

 

 

 

Odpowiedzi:

1c, 2c, 3b, 4a, 5a, 6a, 7a, 8b, 9c, 10d, 11c, 12a, 13a, 14a, 15c, 16a, 17a, 18d, 19d, 20b, 21b, 22a, 23c, 24a, 25b, 26a, 27d, 28a, 29b, 30a, 31c, 32b, 33c, 34a, 35c, 36a, 37a, 38b, 39a, 40b, 41b, 42a, 43d, 44b, 45a, 46a, 47d, 48b, 49b, 50a