Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Pytania 1 etap

VI edycja – zawody pierwszego stopnia LISTOPAD 2016

Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem *). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 60.

1. Pierwsze wydanie „Gazety Wyborczej” ukazało się w roku:

a) 1990

b) 1981

c) 2000

d) 1989

Odpowiedź: d

 

2. Nazwa „Gazeta Wyborcza” wzięła swą nazwę stąd, że zaczęła się ukazywać w czasie pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce:

a) tak

b) nie

c) wzięła się stąd, że właścicielem tej gazety był producent kiełbasy o nazwie „Wyborcza”

d) tak zdecydowali czytelnicy większością głosów w specjalnie ogłoszonym konkursie na wymyślenie nazwy.

Odpowiedź: a

 

3. Aleksander Głowacki zaczął podpisywać swoje teksty dziennikarskie jako:

a) Melchior Wańkowicz

b) Ksawery Pruszyński

c) Bolesław Prus

d) Janko Muzykant

Odpowiedź: c

 

4. Warszawski „Monitor” był wydawany z inicjatywy:

a) Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

b) Lecha Wałęsy

c) Jarosława Kaczyńskiego

d) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Odpowiedź: a

 

5. Pierwszym polskim periodykiem, który ukazał się w 1661 roku był:

a) „Merkuriusz”

b) „Kurier Codzienny”

c) „Kurier Warszawski”

d) „Spectator”

Odpowiedź: a

 

6. ** Prasa kobieca, propagująca idee feministyczne w Polsce pojawiła się już w II połowie XIX wieku i był to periodyk o nazwie:

a) „Bluszcz”

b) W tym czasie nie było prasy kobiecej, a tym bardziej propagującej feminizm

c) „Uroda i Życie”

d) „Kobieta Polska”

Odpowiedź: a

 

  1. Które z określeń może pasować do terminu „prasa podziemna”?

a) Egzemplarze, których nikt nie kupił i które zalegają w podziemnych piwnicach

b) Prasę z okresu lat 70. i 80. wydawaną nielegalnie i nakładem sił wielu zaangażowanych ludzi, którzy ryzykowali wolnością lub życiem, aby ją publikować i rozprowadzać

c) Współczesne broszury i ulotki o tematyce kryminalnej

d) Takie określenie nie funkcjonuje w terminologii prasoznawczej.

Odpowiedź: b

 

8. Redaktorką naczelną "Vogue" jest:

a) Madonna

b) Anna Wintour

c) Melania Trump

d) Mika Brzezinski

Odpowiedź: b

 

9. **Kiedy ukazywały się pierwsze gazety, tzw. Acta Diurna?

a) Wychodziły od czasów odkrycia Ameryki przez Kolumba

b) Nie było takich gazet

c) wychodziły w Rzymie za panowania Juliusza Cezara, od 59 r. p.n.e.

d) w średniowieczu

Odpowiedź: c

 

10. Słynną „aferę Watergate” ujawnili i opublikowali dziennikarze:

a) „The New York Time”

b) „Newsweek”

c) „News of The World”

d) "Washington Post"

Odpowiedź: d

 

11. Sytuacja, w której jedna strona wie więcej, posiada więcej informacji, niż druga, to inaczej mówiąc:

a) pluralizm

b) geopolityka informacyjna

c) asymetria informacji

d) perswazja

Odpowiedź: c

 

12. Co oznacza pluralizm mediów?

a) Sytuację, w której różne grupy mają prawo wyrażać swoje interesy (wielość i różnorodność mediów rywalizujących ze sobą o uwagę odbiorcy)

b) Że prawo autorskie jest wieczne

c) Że można publikować w dowolnej chwili zdjęcia prywatne osób publicznych, ale po uzyskaniu zgody sądu

d) Sytuację, gdy na rynku, procentowo duża część danego typu towarów i usług dostarczana jest przez niewielką liczbę przedsiębiorstw. 

Odpowiedź: a

 

13. Rozpad Związku Radzieckiego (ZSRR) nastąpił w roku:

a) 1991

b) 1989

c) 1980

d) 1998

Odpowiedź: a

 

 

14. ** W którym roku z gmachu hotelu "Prudential" w Warszawie rozpoczęto emisję eksperymentalnego programu telewizyjnego?

a) 1934

b) 1960

c) 1927

d) 1956

Odpowiedź: a

 

15. ** Który z telewizyjnych programów eksperymentalnych był wyemitowany jako pierwszy z gmachu hotelu „Prudential” w Warszawie?

a) Program kabaretowy „Trzy po trzy”

b) Program kabaretowy Olgi Lipińskiej

c) film fabularny Barbara Radziwiłłówna

d) Dziennik Telewizyjny

Odpowiedź: c

 

 

16. Kiedy została przyjęta ustawa o prawie prasowym?

a) 26 stycznia 1984

b) 04 czerwca 1989

c) 13 grudnia 1981

d) 15 sierpnia 1920

Odpowiedź: a

 

17. Kto jest autorem reportażu "Pielgrzymka do Jasnej Góry" z 1894 roku?

a) Władysław Reymont

b) Henryk Sienkiewicz

c) Maria Konopnicka

d) Zofia Nałkowska

Odpowiedź: a

 

18.  Jak nazywa się nauka zajmująca się badaniem dziennikarskich form rodzajowych i gatunkowych w dziennikarstwie?

a) Prasoznawstwo

b) Stylistyka praktyczna

c) Typologia gatunkowa

d) Genologia dziennikarska

Odpowiedź: d

 

19. Po II wojnie światowej pierwszą polską eksperymentalną audycję telewizyjną nadano w roku:

a) 1960

b) 1980

c) 1948

d) 1952

Odpowiedź: d

 

  1. Do klasyków reportażu w Polsce nie należy

a) Ryszard Kapuściński.

b) Stanisław Tym

c) Krzysztof Kąkolewski

d) Ksawery Pruszyński

Odpowiedź: b

 

 

21. Linia redakcyjna to:

a) inaczej mówiąc jest to graficzne logo (znak reklamowy) redakcji, stacji lub wydawnictwa

b) ogół poglądów politycznych i społecznych przeważających w redakcji danego medium. Ma wpływ na sposoby formułowania opinii, referowania wydarzeń itd. Linia redakcyjna związana jest z konsekwentnym ujawnianiem pewnych przekonań i niechęcią do promowania innych.

c) wewnętrzna linia telefoniczna w jednej redakcji, umożliwiająca bezpłatne połączenia między członkami tej redakcji

d) graficzny schemat informacji, obowiązujący Dział Graficzny gazety codziennej

Odpowiedź: b

 

 

22. MoJo to:

a) profesjonalne przygotowywanie materiałów telewizyjnych za pomocą telefonów komórkowych

b) inne określenie dziennikarstwa obywatelskiego

c) inne określenie dziennikarstwa sportowego

d) modem internetowy do komputera

Odpowiedź: a

 

 

  1. Która trójka wymienionych niżej osób to reportażyści?

a) Wojciech Mann, Ernest Hemingway, Mariusz Szczygieł

b) Ryszard Kapuściński, Marcel Łoziński, Martyna Wojciechowska

c) Hanna Krall, Ryszard Kapuściński, Egon Erwin Kisch

d) Anna Seniuk, Irena Morawska, Monika Olejnik

 Odpowiedź: c

 

 

  1. Kto i kiedy wynalazł technologię druku (czcionki ruchomej), umożliwiającą produkcję książek zapisanych alfabetem łacińskim?

a) Cesarz Neron, około 40 roku p.n.e.

b) Johannes Gutenberg, około roku 1450

c) Krzysztof Kolumb w roku 1492

d) Gall Anonim w 1197

e) angielscy drukarze na początku XVII wieku

Odpowiedź: b

 

 

25. Skopiowanie utworu (lub jego części) innego autora i przedstawienie pod własnym nazwiskiem to:

a) Plagiat

b) Współautorstwo

c) Cytat

d) Zwyczajne przekazywanie informacji

Odpowiedź: a

 

26. Cenzurę w Polsce zniesiono:

a) 12 maja 1935

b) 11 kwietnia 1990

c) 13 grudnia 1981

d) 11 września 2001

Odpowiedź: b

 

27. Zródło dziennikarskie to:

a) Obiekt przekazujący dziennikarzowi informacje

b) Tajny Współpracownik (TW)

c) bibliotekarz wypożyczający dziennikarzowi książkę

d) automatyczna sekretarka.

Odpowiedź: a

 

 

28. Sprostowanie to:

a) autoryzacja

b) sentencja

c) wydanie orzeczenia

d) Oficjalne zaprzeczenie, wyjaśnienie wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej, która dostała się do wiadomości publicznej

Odpowiedź: d

 

 

29. ** Andrzej Fidyk jest autorem filmu dokumentalnego pt.:

a) „Wszystko może się przytrafić”

b) „Defilada”

c) „Arizona”

d) „Sami swoi”

Odpowiedź: b

 

30. Autorem książki reportażowej „Bitwa o Monte Cassino” jest:

a) Ryszard Kapuściński

b) Melchior Wańkowicz

c) Małgorzata Szejnert

d) Mariusz Szczygieł

Odpowiedź: b

 

 

31. Ustawa o radiofonii i telewizji weszła w życie:

a) 1 marca 1993 roku

b) 18 sierpnia 1975

c) 01 marca 1949

d) 04 czerwca 1998

Odpowiedź: a

 

 

32. ** Ideę PANOPTIKONU (więzienia idealnego) autorstwa Jeremy`ego Benthama filozoficznie rozwinął:

a) Aleksander Kwaśniewski

b) nie istnieje takie zjawisko

c) Michel Foucault

d) Naomi Klein

Odpowiedź: c

 

33. Pierwsza komercyjna ogólnopolska stacja telewizyjna powstałą w roku:

a) 1989

b) 1993

c) 2001

d) 1971

Odpowiedź: b

 

 

34. Pierwsza komercyjna stacja telewizyjna w Polsce to:

a) TVN

b) Focus TV

c) Polsat

d) Kino Polska

Odpowiedź: c

 

35. Pierwszy w Polsce portal internetowy to:

a) Wirtualna Polska

b) Pracuj.pl

c) Pracodawcy RP

d) Tlen

Odpowiedź: a

 

36. ** Pierwszy w Polsce portal internetowy powstał w roku:

a) 2000

b) 2007

c) 1995

d) 1989

Odpowiedź: c

 

 

37. W języku filmowym plan nazwany detalem:

a) szczegół postaci ludzkiej albo powiększenie rekwizytu (duże zbliżenie).

b) kamera umieszczona na wysokości oczu stojącego człowieka

c) odcinek filmu złożony z kilku lub kilkunastu ujęć, wyróżniający się jednością miejsca i czasu

d) kamera na wózku jedzie przed lub za obiektem, który może być w ruchu lub może być statyczny

Odpowiedź: a

 

 

38. Które z trójek czasopism nie pasują do określenia „tygodniki opinii”?

a) „Wprost”, „Newsweek”, „Avanti”

b) „Przekrój”, „Tygodnik Powszechny”, „Do Rzeczy”

c) „W Sieci”, „Polityka”, „Rzeczpospolita”

d) „Wprost”, „Do Rzeczy”, „Newsweek”

Odpowiedź: a

 

 

39. Hard news to:

a) Informacje przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych

b) relacjonowanie wydarzeń, w których uczestniczą główni liderzy, dotyczące ważnych problemów, bądź na tyle znaczące, że przerywają rutynę dnia codziennego. Są one tradycyjnie uważane za zasadnicze dla poinformowanego i zaangażowanego społeczeństwa

c) informacje wytwarzane wyłącznie za pomocą komputerowego twardego dysku

d) jest to inne określenie plotki

Odpowiedź: b

 

 

40. Główne wydanie magazynu informacyjnego w TVP to:

a) Wydarzenia

b) Panorama

c) Teleexpress

d) Wiadomości

Odpowiedź: d

 

41. Który z niżej wymienionych tabloidów został zamknięty po aferze podsłuchowej w Wielkiej Brytanii?

a) Gala

b) News of The World

c) Daily Mail

d) The Sun

Odpowiedź: b

 

 

42. Które z niżej wymienionych mediów w Polsce zaliczamy do tzw. mediów publicznych?

a) TVP i TVN

b) TVP i Polskie Radio

c) Polsat i Kino Polska

d) ZPR Grupa

Odpowiedź: b

 

43. ** Big Brother (program reality show) w Polsce wystartował:

a) 4 marca 2001

b) 24 czerwca 2011

c) 04 czerwca 1989

d) 11 listopada 2005

Odpowiedź: a

 

44. Public Relations to:

a) Nazwa miesięcznika w Wielkiej Brytanii

b) Nazwa transmisji wszystkich posiedzeń sejmowej komisji śledczej

c) Publiczne relacje z ważnych wydarzeń

d) świadome, planowe i ciągłe działania, mające na celu budowanie i utrzymywanie wzajemnych i korzystnych stosunków między organizacją i jej otoczeniem

Odpowiedź: d

 

45. ** Kiedy nastąpiła pierwsza emisja „Teleexspressu”?

a) 01 września 1990

b) 26 czerwca 1986 

c) 12 maja 1948

d) 01 stycznia 1950

Odpowiedź: b

 

46. Cenzura prewencyjna to:

a) sprawowanie kontroli urzędniczej nad przekazami jeszcze nie opublikowanymi

b) nalot policyjny na nielegalne wydawnictwo

c) zapobieganie przestępstwom kryminalnym

d) poszukiwanie, karanie i ewentualne wycofywanie z obiegu wydawniczego materiałów, które nie zostały ocenzurowane przed publikacją

Odpowiedź: a

 

 

47. ** Pierwszy numer emigracyjnego kwartalnika „Kultura” ukazał się w roku:

a) W 1947

b) W 1975

c) W 1953

d) W 2015

Odpowiedź: a

 

48. Jak się nazywała siedziba „Kultury” Jerzego Giedroyia:

a) Nowosybirsk

b) Nasiłówka

c) Kamczatka

d) Maisons Laffitte

Odpowiedź: d

 

  1. Który z wymienionych pisarzy był również reżyserem filmowym:

a) Juliusz Słowacki

b) Henryk Sienkiewicz

c) Gustaw Herling-Grudziński

d) Tadeusz Konwicki

Odpowiedź: d

 

50. Wskaż tytuł polskiego filmu, którego tematem jest pierwszy przeszczep w Polsce dokonany przez prof. Zbigniewa Religę:

a) Jestem legendą

b) Bogowie

c) Jak zostać królem

d) Od zmierzchu do świtu

Odpowiedź: b