Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Zawody stopnia 3A - zadanie

Dziennikarze minionych lat

Uwagi organizacyjne:

W zawodach stopnia 3A, będących kwalifikacją do zawodów finałowych w Warszawie zadanie polega na opracowaniu konspektu prezentacji, która – w przypadku uzyskania przez uczestnika ostatecznej kwalifikacji – zostałaby przez niego przedstawiona Komisji Egzaminacyjnej podczas rozgrywek 7 i 8 kwietnia 2017 r.

Przygotowując konspekt prezentacji należy mieć na względzie, że spotkanie z Komisją planowane jest na 15 minut, z czego przynajmniej 5 minut stanowić będzie rozmowa z uczestnikiem / uczestniczką, skupiona na rozwinięciu i/lub zweryfikowaniu wątków podjętych w prezentacji, a także podjęciu zagadnień związanych z tematem przewodnim VI edycji Olimpiady Medialnej. Tym samym należy przyjąć, że czas finałowej prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut (nie wliczając w ten limit czasu na ewentualne przygotowanie sprzętu czy zajęcie miejsca po wejściu do sali). W konspekcie należy mieć wzgląd na ramy czasowe wystąpienia.

Konspekt nie powinien przekraczać dwu stron znormalizowanego maszynopisu, powinien być sporządzony według porządku podanego w tym objaśnieniu, a wraz z nim powinny zostać udostępnione, jako załączniki, materiały źródłowe, będące integralną częścią przygotowanej prezentacji. Sporządzając konspekt należy szczególnie zadbać o to, aby wypowiedź uczestnika/uczestniczki była precyzyjna i wyczerpująca – Komisja nie powinna mieć wątpliwości co do intencji autora/autorki, jak i treści ocenianego przekazu.

Konspekt pracy zapisany wyłącznie w pliku PDF należy przesłać pod adresem: olimpiada-medialna@nowemedia.info w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2017 r. włącznie. Prace przesłane po tym terminie będą traktowane jako nienadesłane i nie zostaną ocenione. W konsekwencji uczestnik nie będzie mógł być brany pod uwagę przy kwalifikacji finałowej. W nazwie pliku należy wpisać wyłącznie numer uczestnictwa (np. 1111.pdf). W temacie wiadomości należy wpisać: „Zawody st. 3A i podać numer uczestnictwa”, (np. Zawody 3 st. 1111). Nie będą podlegać ocenie prace przesłane po terminie i/lub w innym formacie niż PDF, z inną nazwą niż wymagana.


Przedmiot zadania:

Media w Polsce na przestrzeni minionych lat podlegały dynamicznym zmianom. Okres zaborów, czasy powojenne, Wojny Światowe, czasy PRL i III RP posiadały własne, niepowtarzalne systemy medialne. Jednak systemy same z siebie nie miały mocy sprawczej, ani nie mogły działać samodzielnie. Każdy z nich wymagał rzemieślnika medialnego – dziennikarza, pracującego jako mały trybik wielkiego mechanizmu. Istnieli też tacy, którzy uznali, że w ramach systemu nie da się w pełni (lub wcale) realizować misji dziennikarskiej i pracowali poza systemem – niezależnie od niego. Jednak nie dla każdego świat był czarno-biały. Zależało to od poglądów i czasów w jakich dany dziennikarz tworzył.

Twoim zadaniem w tegorocznej edycji Olimpiady Medialnej jest poszukać dziennikarzy wyjątkowych. Trybików, sympatyków lub oponentów. Nie chodzi nam przy tym o przybliżenie życia i twórczości osób wpisanych do powszechnego kanonu, który można byłoby zatytułować „Dziennikarzem wielkim był”. Poczytaj, poszukaj. Znajdź kogoś, kto był ponadprzeciętnym przedstawicielem swojej epoki lub środowiska, ale został obecnie zapomniany lub lepiej powiedzieć, aby oddać w większym stopniu problematykę: niewystarczająco zapamiętany. Może to być dziennikarz pracujący dla mediów o szerokim zasięgu, albo lokalny, zawsze jednak działający na terenach polskich i w języku polskim. Pamiętaj przy tym, że granice Polski w przeciągu ostatnich 100 lat bardzo często ulegały zmianom. Zapoznaj się z jego twórczością i dowiedz się jak żył i kim był, (także tak zwyczajnie, po ludzku), a podczas finału przedstaw go naszym Jurorom.

Plan zadania:

Swoją prezentację przedstaw nam najpierw w formie przemyślanego i wyczerpującego konspektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu), który ma się stać Twoją przepustką do finału Olimpiady Medialnej. Pamiętaj, aby konspekt powstał według następującego porządku:

 

1. Tytuł prezentacji.

2. Zwięzły (maks. 500 znaków ze spacjami) opis jej tematyki oraz wykorzystanych źródeł.

3. Plan prezentacji – opisane w punktach, następujące po sobie i logicznie połączone, kluczowe wątki opowieści, ze wskazaniem, jeśli to uzasadnione, konkretnego źródła z wykorzystywanych zasobów oraz link do swojej pracy. Ważne, aby numeracja źródeł odpowiadała kolejności zawarcia ich w prezentacji, a nazewnictwo odpowiadało schematowi, o jakim mowa w punkcie 4.

4. Szczegółowa lista źródeł, sporządzona w porządku alfabetycznym, z podaniem autorstwa, daty powstania i nazwy zasobu, z podziałem na:

4.1. źródła własne (np. archiwum fotograficzne, nagranie audio czy wideo),

4.2. źródła internetowe (np. adres strony internetowej z bezpośrednim linkiem do wykorzystanego materiału).

Nazwy załączników, niezależnie od ich formatu, powinny być sporządzone w oparciu o czytelny schemat, gdzie A oznacza źródła własne, B – źródła internetowe, cyfra oznacza kolejną liczbę w porządku, nazwa (po myślniku, bez spacji) zawiera kluczowe wyrażenie opisujące źródło, np.: A1-magnetowid lub stare albumy fotograficzne a B1- cytat ze stron internetowej).

5. Informacje lub uwagi, które nie mieszczą się w opisanym porządku, a Twoim zdaniem powinny być wiadome Komisji.

 

Uwagi dotyczące załączników:

1. W odniesieniu do plików graficznych – akceptowalne formaty to JPG i PNG. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.

2. W odniesieniu do plików audio – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odsłuchania ich pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google, Dropbox, YouTube lub Vimeo.

3. W odniesieniu do plików wideo – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odtworzenia ich pod prywatnym linkiem do zasobów w platformie YouTube lub Vimeo.

4. W odniesieniu do plików tekstowych – akceptowalny format to PDF. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.