Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Etap 3A - przedmiot zadania


Uwagi organizacyjne:

 

W zawodach stopnia 3A, będących kwalifikacją do zawodów finałowych w Warszawie, zadanie polega na opracowaniu konspektu prezentacji, która – w przypadku uzyskania przez uczestnika ostatecznej kwalifikacji – zostałaby przez niego przedstawiona Komisji Egzaminacyjnej podczas rozgrywek 13 i 14 kwietnia 2018 r.

Przygotowując konspekt prezentacji należy mieć na względzie, że spotkanie z Komisją podczas finału w Warszawie planowane jest na 15 minut, z czego przynajmniej 5 minut stanowić będzie rozmowa z uczestnikiem / uczestniczką, skupiona na rozwinięciu i/lub zweryfikowaniu wątków podjętych w prezentacji, a także podjęciu zagadnień związanych z tematem przewodnim VII edycji Olimpiady Medialnej. Tym samym należy przyjąć, że czas finałowej prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut (nie wliczając w ten limit czasu na ewentualne przygotowanie sprzętu czy zajęcie miejsca po wejściu do sali). W konspekcie należy mieć wzgląd na ramy czasowe wystąpienia.

Konspekt nie powinien przekraczać dwu stron znormalizowanego maszynopisu, powinien być sporządzony według porządku podanego w tym objaśnieniu, a wraz z nim powinny zostać udostępnione, jako załączniki, materiały źródłowe, będące integralną częścią przygotowanej prezentacji. Sporządzając konspekt należy szczególnie zadbać o to, aby wypowiedź uczestnika/uczestniczki była precyzyjna i wyczerpująca – Komisja nie powinna mieć wątpliwości co do intencji autora/autorki, jak i treści ocenianego przekazu.

Konspekt pracy zapisany wyłącznie w pliku .pdf należy przesłać pod adresem: olimpiada-medialna@nowemedia.info w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2018 r. włącznie. Prace przesłane po tym terminie będą traktowane jako nienadesłane i nie zostaną ocenione. W konsekwencji uczestnik nie będzie mógł być brany pod uwagę przy kwalifikacji finałowej. W nazwie pliku należy wpisać wyłącznie numer uczestnictwa (np. 1111.pdf). W temacie wiadomości należy wpisać: „Zawody st. 3A i podać numer uczestnictwa”, (np. Zawody 3 st. 1111). Nie będą podlegać ocenie prace przesłane po terminie i/lub w innym formacie niż .pdf, z inną nazwą niż wymagana.

 

Przedmiot zadania:

Dbam o wizerunek szkoły

Szkoła to bardzo ważny okres w naszym życiu. Można powiedzieć, że jest pierwszą instytucją, za której dobre imię jesteśmy współodpowiedzialni. Jej wizerunek ma też wpływ na nasze losy, niezależnie od tego czy jesteśmy absolwentami czy też dopiero zaczynamy do niej uczęszczać. Nawiązujemy w niej relacje międzyludzkie, bierzemy udział w aktywnościach społecznych, konkursach przedmiotowych czy sportowych, kołach zainteresowań. Dobrze, kiedy możemy powiedzieć o kimś znanym, że ukończył właśnie naszą szkołę, a teraz jest aktorem czy pisarzem. Wiedzieć coś więcej o patronie szkoły, o jej wyjątkowości, rozpoznawanych sukcesach. Szkoła to marka. Ale każda marka wymaga wysiłku, rozpoznania różnych szans i zagrożeń, zaplanowania działań.

Twoim zadaniem w tegorocznej edycji Olimpiady Medialnej jest określenie, jaki wizerunek ma Twoja szkoła i co na niego wpływa - wczuj się w rolę eksperta ds. wizerunku placówek edukacyjnych. Po rozpoznaniu tematu przygotuj analizę SWOT. Czy dostrzegasz coś szczególnego? Na podstawie swoich przemyśleń sformułuj zalecenia służące poprawie wizerunku Twojej szkoły. Zaproponuj konspekt prezentacji multimedialnej, w której przedstawisz proponowane działania. Zrób to w taki sposób, jakbyś miał to wygłosić przed Radą Pedagogiczną Twojej szkoły, z dyrektorem na czele.

 

Plan zadania:

Swoją prezentację przedstaw nam najpierw w formie przemyślanego i wyczerpującego konspektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu), który ma się stać Twoją przepustką do finału Olimpiady Medialnej. Pamiętaj, aby konspekt powstał według następującego porządku:

1. Tytuł prezentacji.

2. Zwięzły (maks. 500 znaków ze spacjami) opis jej tematyki oraz wykorzystanych źródeł.

3. Plan prezentacji – opisane w punktach, następujące po sobie i logicznie połączone, kluczowe wątki opowieści, ze wskazaniem, jeśli to uzasadnione, konkretnego źródła z wykorzystywanych zasobów oraz link do swojej pracy. Ważne, aby numeracja źródeł odpowiadała kolejności zawarcia ich w prezentacji, a nazewnictwo odpowiadało schematowi, o jakim mowa w punkcie 4.

4. Szczegółowa lista źródeł, sporządzona w porządku alfabetycznym, z podaniem autorstwa, daty powstania i nazwy zasobu, z podziałem na:

4.1. źródła własne (np. archiwum fotograficzne, nagranie audio czy wideo),

4.2. źródła internetowe (np. adres strony internetowej z bezpośrednim linkiem do wykorzystanego materiału).

Nazwy załączników, niezależnie od ich formatu, powinny być sporządzone w oparciu o czytelny schemat, gdzie A oznacza źródła własne, B – źródła internetowe, cyfra oznacza kolejną liczbę w porządku, nazwa (po myślniku, bez spacji) zawiera kluczowe wyrażenie opisujące źródło, np.: A1-magnetowid lub stare albumy fotograficzne a B1- cytat ze stron internetowej).

5. Informacje lub uwagi, które nie mieszczą się w opisanym porządku, a Twoim zdaniem powinny być wiadome Komisji.

 

Uwagi dotyczące załączników:

1. W odniesieniu do plików graficznych – akceptowalne formaty to jpg i png. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.

2. W odniesieniu do plików audio – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odsłuchania ich pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google, Dropbox, YouTube lub Vimeo.

3. W odniesieniu do plików wideo – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odtworzenia ich pod prywatnym linkiem do zasobów w platformie YouTube lub Vimeo.

4. W odniesieniu do plików tekstowych – akceptowalny format to .pdf. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.