Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

"Moje własne medium" - wskazówki do realizacji zadania III Etapu VIII Olimpiady Medialnej 2019

Uwagi organizacyjne:

 W pierwszej części zawodów III stopnia, będących kwalifikacją do zawodów finałowych w Warszawie, zadanie polega na opracowaniu konspektu prezentacji, która – w przypadku uzyskania przez uczestnika ostatecznej kwalifikacji – zostałaby przez niego przedstawiona Komisji Egzaminacyjnej podczas rozgrywek 26 i 27 kwietnia 2019 r.

Przygotowując konspekt prezentacji należy mieć na względzie, że spotkanie z Komisją podczas finału w Warszawie planowane jest na 15 minut, z czego przynajmniej 5 minut stanowić będzie rozmowa z uczestnikiem / uczestniczką, pytaniach członków komisji dotyczących przedstawionego przez uczestnika pomysłu. Tym samym należy przyjąć, że czas finałowej prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut (nie wliczając w ten limit czasu na ewentualne przygotowanie sprzętu czy zajęcie miejsca po wejściu do sali). W konspekcie należy mieć wzgląd na ramy czasowe wystąpienia.

Konspekt nie powinien przekraczać dwu stron znormalizowanego maszynopisu, powinien być sporządzony według porządku podanego w tym objaśnieniu, a wraz z nim powinny zostać udostępnione, jako załączniki, materiały źródłowe, będące integralną częścią przygotowanej prezentacji. Sporządzając konspekt należy szczególnie zadbać o to, aby wypowiedź uczestnika/uczestniczki była precyzyjna i wyczerpująca – Komisja nie powinna mieć wątpliwości co do intencji autora/autorki, jak i treści ocenianego przekazu.

Konspekt pracy zapisany wyłącznie w pliku .pdf należy przesłać pod adresem: kontakt@olimpiada-medialna.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r. włącznie. Prace przesłane po tym terminie będą traktowane jako nienadesłane i nie zostaną ocenione. W konsekwencji uczestnik nie będzie mógł być brany pod uwagę przy kwalifikacji finałowej. W nazwie pliku należy wpisać wyłącznie numer uczestnictwa (np. 1111.pdf). W temacie wiadomości należy wpisać: „Zawody st. 3A i podać numer uczestnictwa”, (np. Zawody 3 st. 1111). Nie będą podlegać ocenie prace przesłane po terminie i/lub w innym formacie niż .pdf, z inną nazwą niż wymagana.

Plan zadania:

Swoją prezentację przedstaw nam najpierw w formie przemyślanego i wyczerpującego konspektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu), który ma się stać Twoją przepustką do finału Olimpiady Medialnej. Pamiętaj, aby konspekt powstał według następującego porządku:

1. Tytuł prezentacji.

2. Zwięzły (maks. 500 znaków ze spacjami) opis jej tematyki oraz wykorzystanych źródeł.

3. Plan prezentacji – opisane w punktach, następujące po sobie i logicznie połączone, kluczowe wątki opowieści, ze wskazaniem, jeśli to uzasadnione, konkretnego źródła z wykorzystywanych zasobów oraz link do swojej pracy. Ważne, aby numeracja źródeł odpowiadała kolejności zawarcia ich w prezentacji, a nazewnictwo odpowiadało schematowi, o jakim mowa w punkcie 4.

4. Szczegółowa lista źródeł, sporządzona w porządku alfabetycznym, z podaniem autorstwa, daty powstania i nazwy zasobu, z podziałem na:

4.1. źródła własne (np. archiwum fotograficzne, nagranie audio czy wideo),

4.2. źródła internetowe (np. adres strony internetowej z bezpośrednim linkiem do wykorzystanego materiału).

Nazwy załączników, niezależnie od ich formatu, powinny być sporządzone w oparciu o czytelny schemat, gdzie A oznacza źródła własne, B – źródła internetowe, cyfra oznacza kolejną liczbę w porządku, nazwa (po myślniku, bez spacji) zawiera kluczowe wyrażenie opisujące źródło, np.: A1-magnetowid lub stare albumy fotograficzne a B1- cytat ze stron internetowej).

5. Informacje lub uwagi, które nie mieszczą się w opisanym porządku, a Twoim zdaniem powinny być wiadome Komisji.

 

Uwagi dotyczące załączników:

1. W odniesieniu do plików graficznych – akceptowalne formaty to jpg i png. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.

2. W odniesieniu do plików audio – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odsłuchania ich pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google, Dropbox, YouTube lub Vimeo.

3. W odniesieniu do plików wideo – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odtworzenia ich pod prywatnym linkiem do zasobów w platformie YouTube lub Vimeo.

4. W odniesieniu do plików tekstowych – akceptowalny format to .pdf. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.