Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Zawody pierwszego stopnia (1 marca 2013)

Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi w zawodach pierwszego stopnia. Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 1 marca 2013 roku. Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 60.

LISTA PYTAŃ

1. Opłatę abonamentową pobiera się:

a. dla realizacji misji publicznej mediów, o której mowa w Ustawie o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku, w art. 21

b. dla realizacji interesu publicznego, o którym mowa w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, w art. 34

2. Osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór, zgodnie z założeniami ustawy:

a. w domyśle także korzysta z niego

b. posiada, ale nie oznacza to, że korzysta 

3. Jeśli w domu posiadamy więcej niż jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny, to:

a. powinniśmy uiścić opłatę za każdy z nich

b. wystarczy, jeśli uiścimy opłatę za jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny

4. (**) Kwota abonamentu, który płacimy:

a. jest stała i określona w ustawie o opłatach abonamentowych

b. jest waloryzowana i określona wskaźnikami ustawy budżetowej w danym roku

5. Która z dwóch poniżej wymienionych osób jest zwolniona z płacenia abonamentu?

a. każda osoba bezrobotna w rozumieniu polskiego prawa

b. każda osoba, która ukończyła 60 rok życia

6. W przypadku stwierdzenia braku rejestracji odbiornika:

a. pobiera się opłatę w wysokości 10-krotnej miesięcznej opłaty za dany odbiornik

b. pobiera się opłatę w wysokości 30-krotnej miesięcznej opłaty za dany odbiornik

7. (**) Operatorem publicznym, czyli podmiotem rejestrującym odbiorniki radiowe i telewizyjne, jest:

a. Poczta Polska

b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

8. Instytucją, która w wyjątkowych przypadkach losowych może umorzyć lub rozłożyć na raty opłaty abonamentowe jest:

a. Poczta Polska

b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

9. Sklep RTV, który sprzedaje odbiorniki radiowe i telewizyjne:

a. powinien zarejestrować każdy odbiornik, który służy ekspozycji dla klientów

b. jest zwolniony z wymogu dokonania rejestracji sprzedawanych odbiorników

10. Jeżeli posiadamy odbiornik radiowy w prywatnym samochodzie, to:

a. powinniśmy go zarejestrować osobno

b. wystarczy opłata za użytkowanie odbiornika radiowego w domu

11. (**) Dostęp do informacji publicznej obywateli jest określony:

a. w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

b. jedynie w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku

12. Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest:

a. całkowicie bezpłatny, wystarczy jedynie łącze internetowe

b. niektóre zasoby podlegają opłacie publicznej zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku

13. Czy każda szkoła w Polsce, także Twoja, powinna mieć swój BIP?

a. nie, bo nie jest to wymagane przepisami prawa

b. tak, bo jest to instytucja publiczna

14. Czy BIP danej instytucji powinien zawierać informację o jej majątku?

a. tak

b. nie

15. (**) Przygotowany przez instytucję BIP powinien umożliwić korzystanie użytkownikom z dostępu do informacji publicznej:

a. zarówno posiadającym komputery z dostępem do internetu jak i telefony komórkowe

b. wymóg ten dotyczy jedynie komputerów stacjonarnych z dostępem do internetu, co określają odpowiednie zapisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku

16. Na stronie BIP Prezydenta RP utworzono m.in.:

a. zakładkę „Poznaj Prezydenta” z informacjami na temat najwyższego urzędu publicznego w Polsce

b. zakładkę „Dla młodych” z propozycjami obywatelskich zajęć edukacyjnych w szkole

17. Czy za pośrednictwem BIP można przesyłać listy do Prezydenta RP?

a. tak, jest podany specjalny adres e-mail z informacją, że listy nie powinny być anonimowe

b. nie, jest za to informacja o tradycyjnym adresie pocztowym, na który powinny być kierowane pisma, zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku

18. W BIP Prezydenta RP można dowiedzieć się informacji dotyczących:

a. przetargów na utrzymanie obiektów pozostających w gestii „głowy państwa”

b. przetargów dotyczących zakupu uzbrojenia Wojska Polskiego wynikających z obowiązków „głowy państwa”

19. BIP zawiera informacje o inicjatywach Prezydenta RP:

a. wpisywanych wyłącznie w formie bloga

b. zorganizowanych w formie kalendarza wydarzeń

20. Czy Prezydent RP ma swój profil w serwisie Flickr.com?

a. tak i można się tego dowiedzieć z urzędowego BIP

b. nie ma takiej informacji w całym serwisie Prezydent.pl

21. Innym określeniem dziennikarstwa obywatelskiego jest:

a. dziennikarstwo uczestniczące (ang. participatory journalism)

b. dziennikarstwo uczestnicząco-audytoryjne (ang. auditorial-participatory journalism)

22. W przypadku którego z poniżej wymienionych mediów odbiorca ma większą szansę na uzyskanie informacji zwrotnej (ang. feed back)?

a. radia

b. forum internetowego

23. (**) Które określenie bardziej pasuje do natury tzw. nowych mediów, w szczególności internetu?

a. asymetryczne 

b. asynchroniczne

24. Bardziej popularnym serwisem dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce, według badań Gemius z 2008 roku był:

a. iThink.pl

b. interia360.pl

25. Która z grup społecznych chętniej korzysta z serwisów dziennikarstwa obywatelskiego według badań Gemius z 2008 roku?

a. emeryci

b. przedsiębiorcy

26. Amerykański dziennik „New York Times” ma obecnie:

a. więcej internatów korzystających z serwisu on-line niż czytelników gazety

b. liczby te są porównywalne

27. (**) Ważnym problemem rozwoju elektronicznych wydań papierowych dzienników jest obecnie:

a. problem z koncentracją odbiorców na przekazywanych treściach informacyjnych

b. problem kosztów dotarcia z informacją elektroniczną do odbiorców

28. Określenie „blogosfera” oznacza:

a. zagrożenia dominacji sfery obrazu nad sferą słowa w internecie

b. społeczność osób prowadzących blogi internetowe

29. Które stwierdzenie jest prawdziwe (na podstawie badań Gemius z 2007 roku)?

a. mężczyźni w internecie częściej słuchają radia niż kobiety, kobiety częściej czytają prasę on-line

b. kobiety w internecie częściej słuchają radia niż mężczyźni, mężczyźni częściej czytają prasę on-line

30. Czy regularnie aktualizowana strona internetowa może być interpretowana jako dziennik prasowy w świetle polskiego prawa?

a. nie, i nie było żadnych wątpliwości prawnych, by tak sądzić; wypowiadał się w tej sprawie również kompetentny organ władzy sądowej

b. tak, były takie wątpliwości i nie jest to uregulowane do dzisiaj

31. Który ze starożytnych filozofów był za ograniczeniem wolności słowa, postulując m.in. wygnanie poetów z własnego kraju?

a. Platon

b. Arystoteles

32. Które ze zdań lepiej oddaje poglądy Arystotelesa na wolność słowa?

a. jest naturalną potrzebą człowieka i przysługuje wszystkim ludziom

b. jest naturalną potrzebą człowieka i przysługuje wolnym obywatelom, z wyłączeniem kobiet i niewolników

33. Według Johna Miltona cenzura:

a. prowadzi do upadku nauki i sztuki dyskusji

b. ograniczenie to gwarantuje prawidłowe wychowanie obywatela

34. Wolność słowa jest przyrodzona. Można ją uznać za dar otrzymany od Boga, ale to człowiek nim rozporządza. Do którego z tych dwóch filozofów bardziej pasuje ten pogląd?

a. do Johna Miltona

b. do Barucha Spinozy

35. (**) Według Woltera głównym zagrożeniem wolności słowa:

a. jest fanatyzm religijny

b. każda religia, która z założenia ogranicza wolność słowa

36. (**) Władza polityczna powinna dopuszczać krytykę, cenzura jest hipokryzją. Który z filozofów nowożytnych szczególnie podkreślał tę kwestię?

a. David Hume

b. Wilhelm von Humboldt

37. (**) Którzy z wymienionych poniżej filozofów podkreślali, że tym, co wyróżnia człowieka ze świata zwierząt, jest umiejętność posługiwania się językiem?

a. Arystoteles, a w czasach nowożytnych Johann Gottfried von Herder

b. Platon w starożytności, a w nowożytności Johann Gottfried von Herder

38. Należy postępować według takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były stosowane do wszystkich i zawsze. Dla którego z filozofów jest to charakterystyczny pogląd etyczny?

a. dla Johna Stuarta Milla

b. dla Immanuela Kanta

39. W opinii większości nowożytnych filozofów – jak również w tradycji kultury i prawa europejskiego – wolność słowa:

a. może podlegać ograniczeniom ze strony państwa, w imię dobra publicznego

b. powinna pozostać niczym nieskrępowanym prawem człowieka

40. Według Małgorzaty Zamojskiej, autorki eseju „Wolność słowa jako obowiązek publiczny?” prawo do swobodnej wypowiedzi:

a. jest prawem stanowionym przez człowieka

b. jest zarówno prawem naturalnym jak i stanowionym

41. Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany:

a. 1 kwietnia 2009 roku zastępując funkcjonujące wcześniej Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

b. 1 kwietnia 2009 roku zastępując funkcjonującą wcześniej Filmotekę Narodową

42. (**) Termin „kultura 2.0” oznacza:

a. każdą formę kultury współczesnej tworzoną za pomocą mediów audiowizualnych

b. dobra kultury tworzone i upowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych w internecie

43. Projekt „Ninateka” to internetowa biblioteka zawierająca:

a. zarówno nagrania dźwiękowe jak i filmowe

b. jedynie nagrania filmowe i zbiór zdigitalizowanych materiałów drukowanych

44. Czy NInA prowadzi projekty z zakresu edukacji medialnej?

a. nie, służy głównie digitalizacji przekazów

b. tak, jest to jedno z zadań tej instytucji

45. W którym mieście NInA ma swoją siedzibę:

a. we Wrocławiu

b. w Warszawie

46. Synonimem terminu „digitalizacja” jest:

a. cyfryzacja

b. audiowizualizacja

47. NInA jest wydawcą jednego z wymienionych tytułów internetowych czasopism kulturalnych – którego?

a. „Verte. Krytyczny Magazyn internetowy”

b. „Dwutygodnik.com Strona kultury”

48. Za pośrednictwem serwisu nina.gov.pl użytkownik może:

a. dokonać zakupu książek i płyt DVD z wybranymi przez siebie utworami

b. niestety nie ma takiej opcji w serwisie, ale jest planowana przez NInA

49. Czy NInA jest instytucją współodpowiedzialną za projekt „Filmoteki szkolnej”, edukacji filmowej w polskich szkołach?

a. tak, wespół z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej

b. nie, to wyłącznie projekt prowadzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

50. Czy NInA prowadzi swój serwis BIP?

a. tak

b. nie

KLUCZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI

1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10b, 11a, 12 a, 13b, 14a, 15a, 16b, 17a, 18a, 19b, 20a, 21a, 22b, 23b, 24b, 25a, 26a, 27a, 28b, 29a, 30b, 31a, 32b, 33a, 34b, 35a, 36b, 37a, 38b, 39a, 40b, 41a, 42b, 43a, 44b, 45b, 46a, 47b, 48a, 49a, 50a