Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Zawody pierwszego stopnia (21 lutego 2014)

Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi w zawodach pierwszego stopnia. Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 21 lutego 2014 roku. Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 60.

LISTA PYTAŃ

1. Określenie "gatekeeper" ("bramkarz") oznacza:

a. osobę kontrolującą przebieg informacji, decydującą o tym, co się znajdzie w danym numerze gazety czy relacji telewizyjnej/radiowej

b. osobę kontrolującą ludzi wchodzących i wychodzących z redakcji, aby nie wynosili tajnych dokumentów lub informacji

2. W informacji nie ma miejsca na własną opinię dziennikarza. Oceń to twierdzenie.

a. prawda

b. fałsz

3. Reporterzy Bez Granic to:

a. firma prywatna zatrudniająca i pośrednicząca w zatrudnianiu dziennikarzy-freelancerów na całym świecie

b. międzynarodowa organizacja pozarządowa propagująca i monitorująca prawo do wolności prasy

4. Wskaż prawidłową odpowiedź. Sprostowanie - 

a. może być polemiką z poglądami czy ocenami autora materiału prasowego czy też środkiem ekspresji własnych ocen i poglądów

b. musi być rzeczowe i odnosić się do faktów

5. Rada Etyki Mediów za poważne naruszenie zasad etycznych może dziennikarza pozbawić prawa wykonywania zawodu.

a. tak

b. nie

6. "Hard news" i "soft news" to:

a. rodzaje informacji dziennikarskich

b. informacje pozyskiwane, przetwarzane i publikowane za pomocą oprogramowania komputerowego

7. Czy istnieje teoria komunikowania masowego głosząca, że media ustalają porządek zagadnień, którymi zajmuje się w określonym czasie dane społeczeństwo?

a. tak, jest to tzw. agenda setting

b. nie, bo byłoby to naruszenie dziennikarskiego obiektywizmu i bezstronności

8. Informacja rozpowszechniana w prasie lub mediach elektronicznych, niezgodna z prawdą, ale mająca wpływ na opinię publiczną to:

a. nie istnieje takie pojęcie

b. fakt medialny

9. Creative Commons jest:

a. organizacją dążącą do kompromisu pomiędzy prawami autorów a wolnym dostępem do zasobów przez użytkowników sieci, założoną w 2001 r. przez Lawrence'a Lessiga

b. międzynarodową korporacją mediową oferującą usługi marketingowe, reklamowe i graficzne

10. "Konwergencja mediów" jest procesem polegającym na:

a. połączeniu się mediów publicznych i komercyjnych w jedną korporację medialną w celu pozyskania większych środków finansowych

b. kulturowej i technologicznej integracji mediów, urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych

11. Zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, mający przeciwdziałać nieetycznym formom komunikacji sieciowej to:

a. netykieta

b. flame wars

12. "Web 2.0" to nazwa:

a. amerykańskiego portalu dziennikarskiego o charakterze informacyjnym

b. serwisów internetowych, w działaniu których podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników

13. Czy istnieją materiały edukacyjne, do których jest w pełni otwarty dostęp, dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej za pomocą dowolnych technologii?

a. tak, są to Otwarte Zasoby Edukacyjne

b. nie, naruszałoby to prawa autorskie

14. "Kultura 2.0" to:

a. inna, żargonowa, rzadko stosowana nazwa kanału telewizji publicznej TVP Kultura

b. nowy sposób tworzenia kultury z wykorzystaniem mediów cyfrowych, oparty głównie na twórczości użytkowników

15. Określenia "media mainstreamowe" używa się w stosunku do:

a. mediów cyfrowych nadających za pomocą Internetu

b. mass mediów dominujących w danym społeczeństwie, mających największą oglądalność i czytelnictwo, w największym stopniu wpływających na opinię publiczną

16. Przyjęty w mediach zespół norm, zwyczajów i sposobów formatowania przekazu zgodnie z zamierzonym pomysłem artystycznym to tzw.:

a. konwencja medialna

b. agenda setting

17. Określenie "język nowych mediów" opisujące specyfikę tworzenia mediów cyfrowych, zbudowanych wokół pojęcia bazy danych i użytkownika-współtwórcy komunikatu cyfrowego zaproponował:

a. Lev Manovich

b. Ryszard Kapuściński

18. W ustaleniu, jak często rozmaite opinie i fakty występują w danej zbiorowości pomagają:

a. badania ilościowe

b. badania jakościowe

19. Czy w odniesieniu do mediów (teoria informacji i komunikacji) używa się pojęcia "feedback"?

a. tak

b. nie

20. Zbiorcze pojęcie "własność intelektualna" obejmuje:

a. prawa autorskie, patenty i znaki towarowe

b. światopogląd, wiedzę i doświadczenie (intelekt) danego autora przekazu medialnego

21. Raport "big picture" oznacza:

a. specjalnie przygotowaną stronę zawierającą odnośniki do informacji na temat konkretnego wydarzenia/osoby/produktu, zazwyczaj wzbogaconą o zdjęcia, materiały wideo, wypowiedzi

b. prezentację skomplikowanej informacji w formie dużego plakatu przedstawionego dziennikarzom podczas konferencji prasowej, wspartą narracją dźwiękową i/lub materiałami wideo, grafiką bądź zdjęciami

22. "Kompetencja medialna" to:

a. pojęcie tożsame z określeniem zespołu nabytych umiejętności w obsłudze urządzeń technicznych, w szczególności urządzeń obsługujących nowe technologie

b. umiejętność świadomego, krytycznego, bezpiecznego korzystania z mediów, którą nabywa się w procesie edukacji medialnej

23. Która z poniższych definicji pojęcia "mass media" jest prawdziwa?

a. "mass media to środki utrwalania i transmisji znaczeń, które pozwalają na rozprzestrzenianie ich na olbrzymich przestrzeniach; dzięki rozwojowi technik transmisji znaczeń możliwe jest uzyskanie natychmiastowego sprzężenia zwrotnego pomiędzy nadawcą przekazu a jego odbiorcą"

b. "mass media to środki utrwalania i transmisji znaczeń, które pozwalają na szybkie ich zwielokrotnianie i rozprzestrzenianie na olbrzymich przestrzeniach; dzięki rozwojowi technik transmisji znaczeń możliwe jest uzyskanie natychmiastowego sprzężenia zwrotnego pomiędzy nadawcą przekazu a jego odbiorcą"

24. Funkcja mediów jako "czwartej władzy" może być wykonywana tylko w demokratycznych państwach prawa. Oceń to twierdzenie.

a. prawda

b. fałsz

25. Pojęcie "propagandy" obejmuje:

a. zręczne posługiwanie się obrazami, sloganami i symbolami, odwołujące się do naszych uprzedzeń i emocji; jest komunikowaniem pewnego punktu widzenia mającym na celu skłonienie odbiorcy do "dobrowolnego" przyjęcia tego punktu widzenia za swój

b. zręczne posługiwanie się obrazami, sloganami i symbolami, odwołujące się do naszych uprzedzeń i emocji; jest komunikowaniem pewnego punktu widzenia mającym na celu uzyskanie zgody odbiorcy do przyjęcia tego punktu widzenia za swój

26. Za początek Internetu przyjmuje się datę:

a. nie ma konkretnej daty i oczywiście nie jest możliwe jej ustalenie – Internet powstał w wyniku następujących po sobie ważnych odkryć naukowych w latach 70-tych i 80-tych XX wieku

b. 29 września 1969 roku – dzień, w którym zaczęto rozwijać sieć Arpanet

27. Jeśli dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat, zachowując przy tym wysoką kulturę oraz przestrzegając wyznaczonego czasu i sposobu dyskutowania, a nad całością czuwa marszałek debaty to:

a. biorą udział w tzw. debacie oksfordzkiej

b. biorą udział w tzw. debacie akademickiej

28. Sztuka prowadzenia sporów to:

a. retoryka

b. erystyka

29. Formułę, według której w aktach komunikacji zwracamy uwagę na 7% treść wypowiedzi, w 38% na intonację głosu, a w 55% na komunikację niewerbalną nazywamy:

a. formułą Alberta Mehrabiana

b. formułą Arthura Schopenhauera

30. (**) O "wartości newsa" decyduje:

a. szereg kryteriów, które biorą pod uwagę dziennikarze podczas szacowania względnych zalet potencjalnych tematów

b. przewidywana kwota, jaką zapłaci reklamodawca za możliwość wyemitowania spotu reklamowego bezpośrednio przed/po tzw. wiadomości dnia

31. (**) "Embargo" to:

a. rodzaj pewnej umowy z dziennikarzem polegającej na tym, że otrzymuje on wcześniej informacje, których potrzebuje do przygotowania materiału, ale z pewnym zastrzeżeniem – nie może on opublikować tych informacji wcześniej niż jest to ustalone

b. rodzaj pewnej umowy z dziennikarzem polegającej na tym, że ustalając temat rozmowy, otrzymuje on wcześniej informacje, których potrzebuje do przygotowania materiału, ale z pewnym zastrzeżeniem – nie może on stawiać pytań innych niż ogólnie ustalone

32. (**) W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, dziennikarz jest zwolniony z tajemnicy dziennikarskiej jeśli:

a. zwolni go z niej sąd

b. zwolni go z niej jego przełożony (redaktor naczelny lub prezes)

33. (**) Zasada "pustego krzesła" mówi o tym, że :

a. jeśli spór czy konflikt ma być przedstawiony w programie, do którego zaproszono przedstawicieli różnych stron, a jedna z nich odmówi udziału bądź z innych powodów okaże się nieobecna, dziennikarz powinien poinformować o tym odbiorców i wyjaśnić powody zaistniałej sytuacji

b. jeśli spór czy konflikt ma być przedstawiony w programie, do którego zaproszono przedstawicieli różnych stron, a jedna z nich odmówi udziału bądź z innych powodów okaże się nieobecna, dziennikarz nie może dopuścić do pozostawienia wolnego miejsca w studio i musi pozyskać innego rozmówcę

34. (**) Pierwszym dyrektorem generalnym BBC, który wyznaczył nowej rozgłośni cele publiczne i określił etyczne zasady jej działania był:

a. Marshall McLuhan

b. John Reith

35. (**) Graficzna prezentacja scenariusza filmu lub animacji to:

a. storyboard

b. storytelling

36. (**) Według powszechnie przyjętego poglądu historia kina rozpoczęła się 28 grudnia 1895 roku, wraz z pierwszą publiczną projekcją filmową. Oceń to twierdzenie.

a. prawda

b. fałsz

37. (**) Film "Quo vadis" nakręcony przez Enrico Guazzoniego w 1912 roku w Rzymie jest pierwszą:

a. adaptacją filmową powieści Henryka Sienkiewicza

b. ekranizacją filmową powieści Henryka Sienkiewicza

38. (**) Dzięki Repozytorium Cyfrowym Filmoteki Narodowej możemy za darmo oglądać w Internecie zdigitalizowane zasoby archiwalne. Wybierz właściwą odpowiedź.

a. tak, dotyczy to tylko przedwojennych filmów fabularnych, Polskich Kronik Filmowych z lat 1945-1950 i unikatowych przedwojennych kronik Polskiej Agencji Telegraficznej (1924-1939)

b. tak, dotyczy to fragmentów filmów fabularnych powojennych, przedwojennych filmów fabularnych, Polskich Kronik Filmowych z lat 1945-1950 i unikatowych przedwojennych kronik Polskiej Agencji Telegraficznej (1924-1939)

39. Różne techniki montażu filmowego oraz tworzenia kadrów i ujęć filmowych wchodzą w zakres:

a. gramatyki filmu

b. nie są traktowane zbiorczo – występują jako osobne pojęcia

40. "Figura retoryczna" to:

a. środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń

b. kurtuazyjna odpowiedź na zarzuty lub pretensje, będąca elementem kanonu zasad protokołu dyplomatycznego, najczęściej stosowana w instytucjach międzynarodowych

41. Przyjęta strategia komunikowania się danej instytucji z mediami to:

a. polityka informacyjna

b. autoprezentacja

42. Konferencja prasowa jest zwoływana przez:

a. rzecznika danej firmy lub instytucji

b. dziennikarzy, którzy żądają informacji od określonej firmy lub instytucji, powołując się na prawo do informacji publicznej

43. "Komunikacja niewerbalna" nie oznacza:

a. komunikacji realizowanej bez użycia niecenzuralnych słów

b. komunikacji realizowanej bez pośrednictwa słów

44. "Postprodukcja" to pojęcie obejmujące swoim znaczeniem:

a. ewaluację procesu produkcyjnego filmu, audycji telewizyjnej lub radiowej, czasami błędnie zastępowane pojęciem kolaudacji

b. proces, w ramach którego film, audycja telewizyjna lub radiowa jest montowana i przygotowywana jest jej wersja emisyjna

45. Zbiór i miejsce przechowywania uporządkowanych dokumentów, przeznaczonych do udostępniania, np. taśm filmowych oraz zasobów cyfrowych to:

a. wideoteka

b. repozytorium

46. Umożliwienie widzowi obserwowania akcji filmu poprzez ułożenie ujęć w całość logiczną to:

a. ciągłość montażowa

b. ciągłość filmowa

47. Najmniejszą (statyczną) jednostkę przekazu filmowego nazywamy:

a. kadrem

b. sekwencją

48. Filmoteka Narodowa w Warszawie jest:

a. państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej

b. państwową instytucją kultury, wypożyczającą stare filmy (na zasadzie działania biblioteki publicznej) w celu zapewnienia państwu dochodów z narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii

49. Pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej w 1991 roku „na żywo” nadawała stacja:

a. BBC

b. CNN

50. (**) "Media bias" to inaczej mówiąc:

a. prezentowanie i omawianie wydarzeń z określonych ideologicznie punktów widzenia, m. in. przez programy informacyjne

b. grupa dziennikarzy skupionych w jednej redakcji określonego medium, prezentująca wielojęzyczne i społeczne (BIAS: BI-lingual And Social) zróżnicowanie poglądów

KLUCZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI

1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a, 10b, 11a, 12b, 13a, 14b, 15b, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22b, 23b, 24a, 25a, 26b, 27a, 28b, 29a, 30a, 31a, 32a, 33a, 34b, 35a, 36a, 37b, 38b, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44b, 45b, 46b, 47a, 48a, 49b, 50a