Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Raport końcowy po finale trzeciej edycji Olimpiady Medialnej

Do części B (finałowej) zawodów trzeciego stopnia przystąpiło i ukończyło je 17 osób - dziesięcioro z nich, z najwyższym wynikiem uzyskało tytuł Laureatki / Laureata, pozostali otrzymali tytuł Finalistki / Finalisty. Część B zawodów trzeciego stopnia rozgrywana była 13 i 14 czerwca, w Warszawie, w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Publikujemy raport końcowy.

Laureaci

1. Magdalena Kozłowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, pod opieką Donaty Mieloch.

2. Joanna Nowaczyk z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, pod opieką Magdaleny Wacowskiej.

3. Maciej Mosak z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, pod opieką Marioli Wróbel.

4. Patrycja Roman z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego z Chełma, pod opieką Teresy Kurzępy.

5. Robert Jackowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z Kalisza, pod opieką Aleksandry Bajger.

6. Patryk Krawczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wolsztynie, pod opieką Katarzyny Lulkiewicz.

7. Rafał Naniewicz z Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, pod opieką Bożeny Hołowni.

8. Monika Kaśków z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, pod opieką Moniki Wrzos-Czołgoszewskiej.

9. Gabriela Hebda z IV Liceum Ogólnokształcącego im.KEN z Bielska-Białej, pod opieką Lidii Adamczyk-Jóskow.

10. Mateusz Łazanowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, pod opieką Bogusławy Oleksy.

Nagrody i dyplomy

Laureatom pierwszych pięciu miejsc przyznano następujące nagrody: indeks Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (1, 2), indeks Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (3, 4, 5). Laureaci i Finaliści otrzymali ponadto nagrody książkowe, rzeczowe i dyplomy potwierdzające uczestnictwo i otrzymanie tytułu Finalisty / Laureata. 

Komisje

Uczestnicy zawodów rozgrywanych w ramach 1. modułu i 2. modułu (realizowanych wspólnie) oceniani byli przez Komisję w składzie: dr hab. Piotr Drzewiecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Agnieszka Kamińska - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Marcin Grudzień - Fundacja Nowe Media. Sekretarz Komisji: Patrycja Rawska.

Uczestnicy zawodów rozgrywanych w ramach 3. modułu (debaty oksfordzkie) oceniani byli przez Komisję w składzie: dr hab. Barbara Giza prof. SWPS - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dr hab. Piotr Drzewiecki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Robert Bogdański – prezes Fundacji Nowe Media. Sekretarz Komisji / marszałek debat: Jakub Biegański - Fundacja Polska Debatuje.

Przedmiot

Rozgrywki obejmujące moduł 1. i 2. przyjęły formę indywidualnych spotkań Uczestników z Komisją. Na każde z nich przeznaczono 15 minut. Formuła opierała się na przedstawieniu prezentacji przygotowanej na podstawie wcześniej przesłanego konspektu (maks. 10 minut) oraz serii pytań nawiązujących bezpośrednio do prezentacji i/lub dotyczących programu tematycznego tegorocznej edycji Olimpiady (5 minut).

Trzeci moduł, rozgrywany w sobotę 14 czerwca obejmował rozprawy tematyczne Uczestników, które przyjęły formę debat odbywanych w obecności Komisji i publiczności. Formuła opierała się na regułach Debat Oksfordzkich, a istotną składową oceny przyznawanej w ramach tych zawodów była nota za indywidualne umiejętności współpracy i komunikacji każdego z Uczestników.

Każde z Uczestników pracowało w grupie trzyosobowej (tylko jedna grupa był dwuosobowa, wobec nieobecności jednego z zakwalifikowanych Uczestników), której została przydzielona strona "ZA" lub "PRZECIW" tezie. Zespoły i strony zostały sformowane w drodze losowania na początku pierwszego dnia zawodów - odbyło się to z udziałem wszystkich Uczestników i w obecności Opiekunów.

Grupy zostały zestawione w trzech zespołach - po dwie grupy w zespole. Każdemu z zespołów została przydzielona teza, losowana 20 minut przed rozpoczęciem każdej z debat.

Debaty odbywały się w trzech sesjach. Każda z sesji to rozgrywki jednego zespołu, trwające 30 minut.

W drodze losowania zespołom zostały przypisane następujące tezy:

6. Bezpłatne podręczniki na elektronicznych nośnikach pogłębią zanikanie czytelnictwa w najmłodszych grupach wiekowych.

3. Prawo autorskie jest podrzędne wobec potrzeby otwartego dostępu do dóbr kultury.

1. Płatne treści w internecie to początek końca wolności słowa.

Nie zostały przydzielone następujące tezy:

2. Przyszłością nauki są wirtualne uczelnie bazujące wyłącznie na cyfrowych repozytoriach wiedzy.

4. YouTube to najlepszy współcześnie przykład istoty medium publicznego.

5. Digitalizacja dóbr kultury powinna być wyłączną domeną państwa.

Porządek rozpraw

Trzy sesje debat odbywały się w oparciu o zasady i według porządku opisanego w załączniku - pobierz plik PDF. (449,8 KB)

Po zakończeniu ostatniej sesji publiczność została poproszona o opuszczenie sali, aby umożliwić członkom Komisji wypracowanie końcowego werdyktu.

Kryteria oceny i skala punktacji

Moduł 1 i 2. W każdym z modułów oceniana była wiedza Uczestniczki / Uczestnika. Drugim kryterium oceny były: jej / jego sposób wypowiadania się, postawa, ogół umiejętności komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności retorycznej – za istotne kryterium, obok wiedzy Uczestników, przyjęto ścieżkę budowania własnej opinii, ważna była warstwa argumentacyjna zawarta w wypowiedziach Uczestników. Jurorzy dążyli do uzupełnienia lub weryfikacji informacji zawartych w prezentacji, zadawali pytania pozwalające na poznanie wiedzy Uczestnika / Uczestniczki o repozytoriach cyfrowych i zasadach ich użytkowania, rozpoznania sposobu myślenia o istocie pracy ze źródłami (dobór, selekcja i synteza informacji), w tym umiejętności wyboru źródła oraz poznania uzasadnienia decyzji podjętych przez autorkę / autora prezentacji.

Skala punktacji w 1. i 2. module zawierała się w przedziale 0-30 punktów, a zatem maksymalna liczba punktów, które mógł uzyskać zawodnik/zawodniczka wynosiła 60 punktów.

Moduł 3. Indywidualna nota przyznana Uczestnikowi / Uczestniczce opierała się na ocenie w oparciu o trzy kryteria: 

1. Oceniana była wiedza Uczestniczki / Uczestnika. Komisja oceniała poziom wiedzy dot. obszarów, jakich dotykały przygotowane tezy, kierując uwagę na wskazanie współczesnych problemów i osadzenie tych rozważań w szerszym kontekście wiedzy humanistycznej Uczestnika / Uczestniczki. Obok jego / jej wiedzy, istotna była także ścieżka budowania własnej opinii – ważna była zatem warstwa argumentacyjna zawarta w wypowiedzi Uczestnika / Uczestniczki.

2. Oceniany był sposób wypowiadania się Uczestniczki / Uczestnika, postawa, ogół umiejętności komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności retorycznej. 

3. Oceniane były umiejętności współpracy zespołowej – pośrednim ich efektem jest to, jaki efekt przygotowań Uczestnicy zaprezentowali podczas debaty, ale bezpośrednim stało się funkcjonowanie każdej / każdego z nich w zespole w trakcie debaty, widoczne dla obserwujących i słuchających ją / jego członków Komisji.

Skala punktacji, w ramach której Komisja oceniała wystąpienia wynosiła od 0 do 30 punktów.

Ostateczna Lista Rankingowa

Końcowe wyniki zostały opublikowane w odrębnym komunikacie - dostępnym tutaj.