Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Zawody trzeciego stopnia (część A) - co warto wiedzieć?

W części A zawodów trzeciego stopnia, będących kwalifikacjami do zawodów finałowych w Warszawie (część B) zadanie polega na opracowaniu konspektu prezentacji, która – w przypadku uzyskania przez uczestnika ostatecznej kwalifikacji – zostałaby przez niego przedstawiona Komisji Egzaminacyjnej podczas rozgrywek 13 i 14 czerwca 2014 r. Poniżej publikujemy szczegółowe wytyczne dla biorących udział w rywalizacji.

Uwagi organizacyjne:

Przygotowując konspekt prezentacji należy mieć na względzie, że spotkanie z Komisją planowane jest na 15 minut, z czego przynajmniej 5 minut stanowić będzie rozmowa z uczestnikiem / uczestniczką, skupiona na rozwinięciu i/lub zweryfikowaniu wątków podjętych w prezentacji, a także podjęciu zagadnień związanych z tematem przewodnim III edycji Olimpiady Medialnej. Tym samym należy przyjąć, że czas finałowej prezentacji musi zamknąć się w 10 minutach (nie wliczając w ten limit czasu na ewentualne przygotowanie sprzętu czy zajęcie miejsca po wejściu do sali). W pracy nad konspektem podane ramy czasowe należy mieć na szczególnym względzie.

Konspekt nie powinien przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu, powinien być sporządzony według porządku podanego w tym objaśnieniu, a wraz z nim powinny zostać udostępnione, jako załączniki, materiały źródłowe, będące integralną częścią planowanej prezentacji. Sporządzając konspekt należy szczególnie zadbać o to, aby wypowiedź uczestnika / uczestniczki była precyzyjna i wyczerpująca – Komisja nie powinna mieć wątpliwości co do intencji autora / autorki, jak i treści ocenianego przekazu.

Konspekt pracy zapisany wyłącznie w pliku PDF należy przesłać pod adresem: olimpiada-medialna@nowemedia.info w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2014 r. włącznie. W nazwie pliku należy wpisać wyłącznie numer uczestnictwa (np. 1111.pdf). W temacie wiadomości należy wpisać: „Zawody 3A i podać numer uczestnictwa”, np. „Zawody 3A 1111”. Nie będą podlegać ocenie prace przesłane po terminie i/lub w innym formacie niż PDF, z inną nazwą niż wymagana.

Przedmiot zadania:

DOM I ŚWIAT - połącz je w jedną opowieść

Sięgnij z uwagą do domowych archiwów – fotograficznych, audio i wideo – i wydobądź z nich skarb wart nie mniej niż skarby nowoczesnych repozytoriów dostępnych w internecie. Przygotuj wartościową opowieść zbudowaną z faktów, w oparciu o zasoby Twojej rodziny, najbliższych lub przyjaciół. 

Po kolei: Wydobądź jedno zdjęcie lub kilka, albo jakieś nagranie dźwiękowe lub filmowe, które znajduje się w Twoim archiwum, a (koniecznie!) przedstawia ludzi i/lub zdarzenia z dowolnego czasu, ale z Twojej rodziny lub przyjaciół. Dowiedz się więcej o okolicznościach, w jakich ich/je utrwalono i wyjdź poza najbliższe otoczenie, sięgając dalej – w głąb internetu. W przynajmniej jednym z dostępnych repozytoriów znajdź materiał, który stanie się kontekstem dla Twojej opowieści, pozwoli Tobie i nam zobaczyć Twoich bliskich lub zdarzenia z ich/Twojego życia w szerszym ujęciu – wydarzeń, kultury, historii, nauki, sportu w Polsce lub świecie.

Innymi słowy, zależy nam, abyś umiejętnie połączył/-a zasoby domowe i globalne, tworząc z nich bazę dla swojej opowieści, w której przekażesz nam wszystko, co ważne: interesującą historię Twoją lub Twoich bliskich, jej powiązanie z dziejami świata (to nie muszą być wcale „wielkie dzieje”), Twoją wiedzę o nowoczesnych repozytoriach i bibliotekach wiedzy oraz umiejętności sprawnego w nich poruszania się, selekcji i syntezy treści. To nie musi być łatwe zadanie, ale jakie fascynujące!

Plan zadania:

Swoją prezentację przedstaw nam najpierw w formie przemyślanego i wyczerpującego konspektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu), który ma się stać Twoją przepustką do finału Olimpiady Medialnej. Pamiętaj, aby konspekt powstał według następującego porządku:

1. Tytuł prezentacji.

2. Zwięzły (maks. 500 znaków ze spacjami) opis jej tematyki, kluczowych faktów i źródeł.

3. Plan prezentacji – opisane w punktach, następujące po sobie i logicznie połączone, kluczowe wątki opowieści, ze wskazaniem, jeśli to uzasadnione, konkretnego źródła z wykorzystywanych zasobów.

Ważne, aby numeracja źródeł odpowiadała kolejności zawarcia ich w prezentacji, a ich oznaczenie odpowiadało następującemu schematowi: "źródło A1", "źródło B1", "źródło B2" itd. (gdzie A oznacza źródła własne, B – źródła internetowe, a następująca po nich cyfra oznacza kolejną liczbę w porządku).

4. Szczegółowa lista źródeł, sporządzona w porządku alfabetycznym, z podaniem autorstwa, daty powstania i nazwy zasobu, nawiązująca do oznaczeń w planie prezentacji, z zachowaniem podziału na:

4.1. źródła własne (np. archiwum fotograficzne, nagranie audio czy wideo),

4.2. źródła internetowe (np. adres strony konkretnego repozytorium z bezpośrednim linkiem do wykorzystanego materiału).

5. Informacje lub uwagi, które nie mieszczą się w opisanym porządku, a Twoim zdaniem powinny być wiadome Komisji.

Uwagi dotyczące załączników:

1. W odniesieniu do plików graficznych – akceptowalne formaty to JPG i PNG. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.

2. W odniesieniu do plików audio – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odsłuchania ich pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox.

3. W odniesieniu do plików wideo – Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia odtworzenia ich pod prywatnym linkiem do zasobów w platformie YouTube lub Vimeo.

4. W odniesieniu do plików tekstowych – akceptowalny format to PDF. Komisja nie przyjmuje żadnych plików, oczekuje jedynie umożliwienia zapoznania się z nimi pod linkiem do zasobów w platformie Dysk Google lub Dropbox. Rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.

O wejściu do finału decydować będzie suma punktów uzyskanych w zawodach pierwszego i drugiego stopnia, i części A zawodów trzeciego stopnia.